KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy

Symbol Wydziału

K

Komórka organizacyjna:

Wydział Komunikacji

Kategoria:

Wydział Komunikacji

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym  (Dz. U. z 2012 r., poz.1265 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych  (Dz. U. poz. 916)
 3. Ustawa  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem wraz z  kopią  certyfikatu kompetencji zawodowych.
 • oświadczenie przedsiębiorcy że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem jej adresu.
 • zaświadczenia albo oświadczenia o niekaralności osób, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009:.
 • dowód posiadania zabezpieczenia na pierwszy pojazd w wysokości  9 000 euro na pierwszy pojazd i po 5 000  euro na każdy następny .
 • oświadczenie, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz zatrudniani w jego firmie kierowcy, jak również inne osoby wykonujące przewozy na rzecz  firmy będą osobami wobec których nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
 • Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi.
 • oświadczenie o posiadaniu siedziby na terenie państwa członkowskiego UE.
 • oświadczenie  o posiadaniu bazy eksploatacyjnej na terenie państwa członkowskiego UE.
 • opłata za wydanie zezwolenia/licencji i wypisów

Opłaty:

Opłaty za zezwolenie  : 1000 zł

wypis z zezwolenia (suma opłat wynikających z z §4 i § 5 rozporządzenia) - 11% wartości zezwolenia

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 12; 39-400 Tarnobrzeg, za pośrednictwem Starosty Niżańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Uwagi:

Zabezpieczenie finansowe w wysokości 9000 euro na pierwszy pojazd i po 5000 euro na każdy następny