KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Symbol Wydziału

K

 

Komórka organizacyjna:

Wydział Komunikacji

Kategoria:

Wydział Komunikacji

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 roku Nr 30, poz. 151).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz 973).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz 1005)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 24 poz. 215 z późn. zm.).
 6. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r.).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • jedna fotografia - patrz uwagi,
 • dowód opłaty za wydanie  prawa jazdy,
 • dokument potwierdzający dane osobowe i adres zamieszkania.

Opłaty:

Prawo jazdy 35 zł.

 

numer konta do wpłat bankowych: 16 9430 0006 0038 3464 2000 0035

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 3 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 12; 39-400 Tarnobrzeg, za pośrednictwem Starosty Niżańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Uwagi:

 1.  Fotografia dołączona do wniosku winna być o wymiarach 3,5x4,5 cm, przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość osoby.
 2. Międzynarodowe prawo jazdy wydaje każdy Starosta (nie jest wymagane zgłoszenie się do wydziału komunikacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania).