KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej

Symbol Wydziału

K

Komórka organizacyjna:

Wydział Komunikacji

Kategoria:

Wydział Komunikacji

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 roku poz. 1137.).
  2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.).
  3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (j.t. Dz. U. Nr 137, poz. 968 z 2007r.).
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 203, poz. 2302 z późn. zm.).
  5. Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r. poz 447).
  6. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 poz.1152 z póź. zm.).
  7. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r.z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

1. pozwolenie czasowe – 18,50 zł+ 50gr opłaty ewidencyjnej,

2. komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł, + 50gr opłaty ewidencyjnej,

3. tablice samochodowe - 80 zł,

4. tablice motocyklowe - 40 zł,

5. tablice motorowerowe - 30 zł,

6. tablice ciągnikowe – 40 zł,

7. tablica na  przyczepę - 40 zł,

8. tablice zabytkowych samochodowych - 100 zł,

9. tablica zabytkowych motocyklowych - 50 zł,

10. tablice indywidualne - 1000 zł,

11. karta pojazdu – 75zł+ 50gr opłaty ewidencyjnej .

 

numer konta do wpłat bankowych: 16 9430 0006 0038 3464 2000 0035

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

Brak

Uwagi:

1.     Po złożeniu wniosku o wydanie wtórnika Właściciel może na czas wykonania nowej tablicy otrzymać pozwolenie czasowe i tablice czasowe.

2.     Jeden wtórnik tablicy wykonuje się w przypadku gdy utracona tablica wydana była ze znakiem UE (okrąg złożony z gwiazdek nad napisem PL) lub była to tablica z przyczepy, naczepy, ciągnika, motocykla lub motoroweru. W pozostałych przypadkach wykonana muszą być dwie nowe tablice.

3.     Pozwolenie czasowe ważne jest przez okres 30 dni, z możliwością przedłużenia  ważności o 14 dni.

4.     Przed upływem okresu ważności  pozwolenia czasowego posiadacz pojazdu zgłasza się do Wydziału Komunikacji  wraz pozwoleniem czasowym i kartą pojazdu (jeśli była wydana) po odbiór wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej.