KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego

Symbol Wydziału

K

Komórka organizacyjna:

Wydział Komunikacji

Kategoria:

Wydział Komunikacji

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 roku poz. 1137.).
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r.poz 764);
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012r.poz 366);
  4. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r.z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego(druk wniosku)
  • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,
  • pełnomocnictwo jeżeli w imieniu przedsiębiorcy sprawę załatwia inna osoba,

 

Opłaty:

100 zł – za przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy,

 

Termin załatwienia sprawy:

Do 3 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 12; 39-400 Tarnobrzeg, za pośrednictwem Starosty Niżańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Uwagi:

Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.
Zezwolenie takie jest wydawane dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Zezwolenie wydawane jest na okres 12 miesięcy. Pojazdy wykorzystujące zezwolenia kat. II mogą poruszać się także z ładunkiem podzielnym.

 

Zezwolenia Kategorii III w imieniu Starosty Niżańskiego wydaje Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku – z siedzibą w Racławicach przy ul. Rudnickiej 15.