KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym/przewożącym wartości pieniężne

Symbol Wydziału

K

Komórka organizacyjna:

Wydział Komunikacji

Kategoria:

Wydział Komunikacji

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 roku Nr 30, poz. 151).

2.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137).

3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2 poz. 15 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 69 poz.622 z późn. zm. ).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2013 r., poz. 617).

6.Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia
  • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,
  • kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi/ pojazdami przewożącymi wartości pieniężne,
  • kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym/ pojazdami przewożącymi wartości pieniężne,
  • kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
  • lub kopia zaświadczenia wydanego w trybie art.95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Opłaty:

50 zł – za wydanie zezwolenia,

50 gr – opłata ewidencyjna

Termin załatwienia sprawy:

Do 3 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 12; 39-400 Tarnobrzeg, za pośrednictwem Starosty Niżańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Uwagi:

Wraz z kopiami należy przedstawić oryginały dokumentów – do wglądu.

Ważne : osobom będącymi żołnierzami Sił Zbrojnych oraz funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji, ABW, AW, SKW, SWW, BOR, CBA, ITD, SW, SG, PSP, SC, organów kontroli skarbowej, a także pracownikom wojska wydają zezwolenia odpowiednie organy.