KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym/przewożącym wartości pieniężne

Symbol Wydziału

K

Komórka organizacyjna:

Wydział Komunikacji

Kategoria:

Wydział Komunikacji

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., o kierujących pojazdami.

2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r., o ochotniczych strażach pożarnych

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym.

4. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego.

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej.

6  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r., w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r., w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia
  • dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
  • kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych, o których mowa w art. 106 ust. 3, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jest przedstawienie zaświadczenie wydanego przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869), potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej,
  • pełnomocnictwo od Wnioskodawcy
  • dowód opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, jeżeli dotyczy. 

Opłaty:

50 zł – za wydanie zezwolenia,

numer konta do wpłat bankowych: 16 9430 0006 0038 3464 2000 0035

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 12; 39-400 Tarnobrzeg, za pośrednictwem Starosty Niżańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Uwagi:

Wraz z kopiami należy przedstawić oryginały dokumentów – do wglądu.

Ważne : Obowiązek przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi nie dotyczy funkcjonariuszy i kierujących, o których mowa w art. 106 ust. 3.