KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Wydanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Symbol Wydziału

K

Komórka organizacyjna:

Wydział Komunikacji

Kategoria:

Wydział Komunikacji

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym  (Dz. U. z 2012 r., poz.1265 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych  (Dz. U. poz. 916)
  3. Ustawa  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Wymagane dokumenty:

  • wniosek,
  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem wraz z  kopią  certyfikatu kompetencji zawodowych.
  • oświadczenie przedsiębiorcy że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem jej adresu.
  • zaświadczenia albo oświadczenia o niekaralności osób, o których mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009:.
  • dowód posiadania zabezpieczenia na pierwszy pojazd w wysokości  50 000 euro.
  • opłata za wydanie  licencji

Opłaty:

Opłaty za licencję ważną :

od   2 do 15 lat – 800 zł,

od 15 do 30 lat -  900 zł,

od 30 do 50 lat – 1000zł

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 12; 39-400 Tarnobrzeg, za pośrednictwem Starosty Niżańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Uwagi:

Zabezpieczenie finansowe w wysokości 50 000 euro