Starostwo Powiatowe w Nisku, Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko

KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Wydanie tablicy rejestracyjnej na bagażnik rowerowy

Symbol Wydziału

 K

Komórka organizacyjna:

 Wydział Komunikacji

Kategoria:

 Wydział Komunikacji

Podstawa prawna:

1.     Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1990 z późn. zm.).

2.     Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2355 z późn. zm.).

3.     Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1088).

4.     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów  (Dz.U. z 2016 r., poz. 689 z późn. zm.).

5.     Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r., w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377).

6.        Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

·          wniosek o wydanie tablicy rejestracyjnej pojazdu,

·          dowód rejestracyjny pojazdu,

Opłaty:

    1. komplet znaków legalizacyjnych - 12 zł, + 50gr opłaty ewidencyjnej,

    2. tablica samochodowa - 40 zł, + 50gr opłaty ewidencyjnej

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, w przeważającej liczbie spraw 1-3 dni robocze.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji ul.3Maja 32 C; 37-400 Nisko

Tryb odwoławczy:

Brak

Uwagi:

 

data utworzenia:  28.06.2019 r.                                                                             data ostatniej aktualizacji: 28.06.2019 r.

zatwierdzony: tak/nie                                                                                            data zatwierdzenia: