KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Wydawanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej

Symbol Wydziału OLR

Komórka organizacyjna:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Kategoria:

Decyzja

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zatwierdzenie statutu spółki wodnej.

2. Porozumienie o utworzeniu spółki wodnej.

3. Dokumenty potwierdzające uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki.

4. Dokumenty potwierdzające dokonanie wyboru organów spółki.

5. Statut spółki wodnej.

6. Wykaz członków spółki zawierający ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresów.

7. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

1. 10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.

2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

3. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek skierowany do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

4. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a) jednostki budżetowe,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

– do 1 miesiąca,

– do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa – stanowisko ds. gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Niżańskiego.