KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla którego raport może być wymagany

Symbol Wydziału OLR

Komórka organizacyjna:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Kategoria:

Decyzja

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich - 3 egzemplarze mapy w związku z koniecznością prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami.

3. Kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 62a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

4. W przypadku uzyskania, w trakcie postępowania administracyjnego, postanowienia o konieczności sporządzenia raportu - Raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający dane określone w ww. postanowieniu - w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

5. Dowód uiszczenia należnej zapłaty należnej opłaty skarbowej:
a. za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
b. za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłaty:

1. 205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

2. 105 zł - opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby.

3. 205 zł - opłata skarbowa za zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

4. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura).

5. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

6. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek skierowany do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

7. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a) jednostki budżetowe,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

– do 1 miesiąca,

– do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa – stanowisko ds. ochrony środowiska.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Niżańskiego.

Uwagi:

Starosta jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację środowiska w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów.