KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Uzyskanie decyzji na usunięcie drzew rosnących przy torach kolejowych

Symbol Wydziału OLR

Komórka organizacyjna:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Kategoria:

Decyzja

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

2. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości (*),
b) tytuł prawny władania nieruchomością,
c) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
d) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
e) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
f) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
g) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

(*) Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Opłaty:

Zwolniona z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

– do 1 miesiąca,

– do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa – stanowisko ds. lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gospodarki łowieckiej i ochrony przyrody.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Niżańskiego.