KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Koncesje na wydobywanie kopalin.

Symbol Wydziału OLR

Komórka organizacyjna:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Kategoria:

Decyzja

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców

4. Ustawa z dnia 4 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie koncesji, sporządzony zgodnie z art. 24 i art. 26 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, tzn. zawierający:

Art. 24. 

 1. We wniosku o udzielenie koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, określa się:
  1) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków;
  2) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
  3) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;
  4) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
  5) obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków;
  6) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.
 2. Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się:
  1)  dowody istnienia określonych w nim okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów;
  2)  informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.
 3. Załączniki graficzne sporządza się zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju.
 4. W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami.
 5. Jeżeli dla przestrzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ koncesyjny może żądać jej przedłożenia.

Art. 26.

 1. We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż określa się również:
  1) złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
  2) wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;
  3) stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek - zasoby eksploatacyjne ujęcia;
  4)  projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
  5)  geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dowody istnienia:
  1)  prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną;
  2)  prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia. Obowiązek ten nie dotyczy węgla brunatnego.
 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się projekt zagospodarowania złoża, określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących, oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko. Obowiązek ten nie dotyczy koncesji udzielanych przez starostę.
 4. We wniosku o udzielenie koncesji przez starostę określa się również przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust. 2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1.
 5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące projektów zagospodarowania złóż, kierując się potrzebą zapewnienia racjonalnej gospodarki złożem, ochrony środowiska oraz zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzkiego.

 

2. Dokumentacja geologiczna złoża.

3. Dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej w celu ubiegania się o koncesję.

5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

1. 616 zł - opłata skarbowa za udzielenie koncesji.

2. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków koncesji, jeżeli:
a. dotyczy terminu przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 50 % stawki określonej od koncesji,
b. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności - 100% stawki określonej od koncesji.

3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono pozwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek skierowany do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

– do 1 miesiąca,

– do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa – stanowisko ds. geologii

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Niżańskiego.

Uwagi:

Przedsiębiorca ponosi dodatkowe opłaty:

– eksploatacyjną obliczaną na podstawie wielkości wydobycia i rodzaju kopaliny,