KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Złożenie informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za kopalinę wydobytą ze złoża

Symbol Wydziału OLR

Komórka organizacyjna:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Kategoria:

Inne

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

Wymagane dokumenty:

1. Informacja opracowana zgodnie ze wzorem

2. Kopie dowodów wpłat należnych opłat eksploatacyjnych

Opłaty:

Brak opłat

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej lub niezłożenia informacji lub w razie złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia organ koncesyjny wydaje decyzję określającą wysokość należnej opłaty.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa – stanowisko ds. geologii

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji określającą wysokość należnej opłaty stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Starosty Niżańskiego.

Uwagi:

Opłatę eksploatacyjną za półrocze oraz informację należy złożyć w terminie 1 miesiąca po upływie każdego półrocza.

Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

Jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł, obowiązek zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia informacji.