KARTA INFORMACYJNA

Nazwa pozycji:

Zgłaszanie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

Symbol Wydziału: G

Komórka organizacyjna:

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami

Kategoria:

Ewidencja Gruntów i Budynków

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.  z 2015r. poz 542)

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

- wniosek
- załączniki stanowiące podstawę zmiany

Opłaty:

zwolnione

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od momentu zgłoszenia

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Nisku
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kościuszki 7
37-400 Nisko
(I piętro w budynku)

Jednostka odpowiedzialna:

Starostwo Powiatowe w Nisku
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kościuszki 7
37-400 Nisko

Tryb odwoławczy: