Czego dotyczy usługa

Przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowanie rzeczy do przechowania oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.

Biuro Rzeczy Znalezionych może odmówić przyjęcia rzeczy:

 1. której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,
 2. jeżeli istnieją podstawy do uznania, że została porzucona z zamiarem wyzbycia się jej własności,
 3. którą znalazca znalazł w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, która winna być oddana zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego.

Kto może skorzystać z usługi

Znalazca rzeczy lub osoba, która ją zgubiła.

Co musisz przygotować

 • poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy - w przypadku, gdy chcesz przechowywać znalezioną rzecz u siebie
  druk do pobrania
 • poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy - w przypadku, gdy chcesz przekazać znalezioną rzecz do Biura
  druk do pobrania

Gdzie załatwisz sprawę

Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko

Kontakt telefoniczny 15 841 27 00 wew. 124

Ile zapłacisz

Przechowywanie rzeczy znalezionych jest nieodpłatne.

Ile będziesz czekać

W przypadku gdy brak jest możliwości doręczenia osobie uprawnionej wezwania do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 złotych, właściwy starosta dokonuje wezwania na tablicy przez okres roku, licząc od dnia znalezienia rzeczy, oraz zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5000 złotych, starosta zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych;
 2. art. 187-189 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 3. ustawa z dnia 19 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych;
 5. ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów.