Dnia 16 stycznia 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku została podpisana umowa w sprawie prowadzenia w 2024 r. całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, tj. Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem.

Stronami umowy są Powiat Niżański, reprezentowany przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarostę Adama Macha oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora Domu Dziecka – s. Irminę Butowską. W podpisaniu umowy uczestniczyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku Marta Ciosmak.

Zadanie o tytule „Nasze małe Ojczyzny – reedycja”, to cykl zajęć manualno-plastycznych, do których organizatorom zadania udało się zrekrutować dzieci z Gminy i Miasta Ulanów oraz Gminy i Miasta Nisko. Dzieci biorące udział w projekcie miały możliwość pozyskania nowych umiejętności oraz integrowania się. Warsztaty cieszyły się dużym powodzeniem, a uśmiech dzieci to najlepsza rekomendacja podejmowanych działań. Czas izolacji spowodowanej pandemią mocno odbił się na psychice najmłodszych mieszkańców Powiatu Niżańskiego, dlatego doceniamy tworzone nadal aktywne inicjatywy, które zachęcają dzieci do spędzenia czasu poza domem, przy kreatywnych zajęciach i rokrocznie cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Zadanie, którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”  dotyczące upowszechniania kultury fizycznej, poprzez wsparcie działań na rzecz mieszkańców Powiatu Niżańskiego w zakresie aktywności ruchowej oraz realizacja przedsięwzięć i wydarzeń sportowych, zakończyło się w grudniu 2023 roku.

Powiat Niżański przeznaczył na ten cel dotację w wysokości 9 000 zł, natomiast Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Rudniku nad Sanem przeznaczył własne środki finansowe w kwocie 3 500 zł oraz wkład osobowy w kwocie 3 000 zł.

Powiat Niżański realizuje projekt pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie Energetyka”. W związku z tym, organizowanych jest wiele spotkań poświęconych tematyce realizacji tego projektu. Jedno z takich spotkań odbyło się w dniu 18 grudnia 2023 r. w Auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Było to spotkanie robocze Partnerów tego projekt, zorganizowane z inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza.

Starosta Niżański informuje o przystąpieniu w 2024 roku Powiatu Niżańskiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary i adresaci programu, które będą realizowane w 2024 r.: