Konkurs Wschodzący Innowatorzy organizowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych Województwa Podkarpackiego przez Politechniczną sieć VIA CARPATIA. Celem II edycji konkursu jest rozwijanie innowacyjnej myśli technicznej w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych, a także promowanie nauk inżynierskich wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Na Konkurs mogły być zgłaszane prace zespołowe, bezpośrednio lub pośrednio związane z obszarem nauk inżynieryjno-technicznych. W skład zespołu mogły wchodzić co najwyżej 3 osoby, będące uczniami tej samej szkoły oraz pełnoletni opiekun, będący nauczycielem tej szkoły.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje wśród mieszkańców powiatu niżańskiego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do naszej jednostki rodzin i osób, które mogłyby zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, jako partner projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”,  serdecznie zaprasza:

  • rodziny zastępcze,
  • dzieci i młodzież przebywającą w pieczy zastępczej,
  • osoby usamodzielniające się i opuszczające pieczę zastępczą lub inne instytucje opieki całodobowej

do udziału w projekcie i skorzystania z różnych form wsparcia: indywidualnego, grupowego oraz towarzyszącego.

Konkurs „Najlepsza praca własna uczniów” organizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Rzeszowie skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Celem konkursu jest przede wszystkim pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa, promowanie działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich wśród młodzieży oraz rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych i pokrewnych.

W dniu 13 maja br. w Biurze Karnatech w Stalowej Woli podpisano umowę na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich pod nazwą: „Remont zabytkowego budynku spichlerza w zakresie fundamentów i murów należącego do pozostałości zespołu folwarcznego z końca XIX w. w Nisku – Sopocie, gm. Nisko”. Umowę podpisali: Starosta Niżański – Robert Bednarz, Wicestarosta - Józef Sroka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marii Bednarz oraz w imieniu beneficjenta dotacji Andrzej Karnat, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Karnatech Andrzej Karnat.