Dnia 8 lutego 2024 r. w Auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się LXVII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko. Po otwarciu obrad Rada zapoznała się ze sprawozdaniem Starosty Niżańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2023; informacją Zarządu Powiatu Niżańskiego o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres II półrocza 2023 roku oraz sprawozdaniem z działalności Społecznej Straży Rybackiej Koła Nr 4 w Nisku w 2023 roku.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem oraz Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, zrealizowali rozgrywki XXVIII Halowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej Rudnik nad Sanem – 2024. Patronat nad wydarzeniem, które odbywa się rokrocznie już od 27 lat i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, objął Starosta Niżański Robert Bednarz.

W rozgrywkach, w okresie od 29 stycznia do 2 lutego 2024 roku zawodnicy zmierzyli się ze sobą w  poszczególnych kategoriach wiekowych: Żak (rocznik 2015 i młodsi), Orlik (rocznik 2013 i młodsi), Młodzik (rocznik 2011 i młodsi) i Trampkarz (rocznik 2009 i młodsi).

W dniu 1 lutego 2024 roku rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Nisku, która określać będzie zdolność do służby wojskowej. Komisja obejmuje swoim zasięgiem cały powiat niżański i będzie funkcjonować w terminach od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 28 lutego 2024 r.

W uroczystym otwarciu pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nisku uczestniczyli Starosta Niżański Robert Bednarz, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku ppłk Tomasz Mazur, Dowódca 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku ppłk Radosław Podolski, Zastępca Dowódcy 18 Pułku Saperów ppłk Adam Bieniek, Przewodnicząca Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nisku lek. med. Zdzisława Zdonek, Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel oraz inni pracownicy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nisku (tj. 4 Członków Komisji, 4 pracowników obsługi i 1 przedstawiciel WCR), pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku.

Powiat Niżański po raz kolejny pozyskał środki na realizację zadania w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W Starostwie Powiatowym w Nisku dnia 31 stycznia br. została oficjalnie podpisana umowa na realizację ważnego zadania pod nazwą – „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1059R w miejscowości Przędzel-Kolonia” – przygotowanie dokumentacji projektowej. Umowę pomiędzy Powiatem Niżańskim a wykonawcą dokumentacji projektowej firmą MARBUD Marcin Walkiewicz podpisali: Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz. Umowa ta to jednocześnie krok w kierunku realizacji strategicznego projektu, który ma na celu poprawę komfortu mieszkańców oraz rozwój lokalnej infrastruktury.