Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje wśród mieszkańców powiatu niżańskiego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do naszej jednostki rodzin i osób, które mogłyby zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, jako partner projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”,  serdecznie zaprasza:

  • rodziny zastępcze,
  • dzieci i młodzież przebywającą w pieczy zastępczej,
  • osoby usamodzielniające się i opuszczające pieczę zastępczą lub inne instytucje opieki całodobowej

do udziału w projekcie i skorzystania z różnych form wsparcia: indywidualnego, grupowego oraz towarzyszącego.

Konkurs „Najlepsza praca własna uczniów” organizowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Rzeszowie skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Celem konkursu jest przede wszystkim pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży zagadnieniami z zakresu techniki stanowiącej podstawę rozwoju dzisiejszego społeczeństwa, promowanie działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich wśród młodzieży oraz rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych i pokrewnych.

W dniu 13 maja br. w Biurze Karnatech w Stalowej Woli podpisano umowę na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich pod nazwą: „Remont zabytkowego budynku spichlerza w zakresie fundamentów i murów należącego do pozostałości zespołu folwarcznego z końca XIX w. w Nisku – Sopocie, gm. Nisko”. Umowę podpisali: Starosta Niżański – Robert Bednarz, Wicestarosta - Józef Sroka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marii Bednarz oraz w imieniu beneficjenta dotacji Andrzej Karnat, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Karnatech Andrzej Karnat.

W Rudniku nad Sanem odbyła się uroczystość otwarcia nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej połączona z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka. W wydarzeniu wzięły udział jednostki OSP z terenu Gminy Rudnik nad Sanem, poczty sztandarowe wraz z proporcem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Rudnik nad Sanem oraz orkiestrą dęta OSP Zarzecze, a także dh Adam Mach – Wicestarosta Niżański VI kadencji, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem - Waldemar Grochowski, Burmistrz Elekt Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem - Tadeusz Handziak, dh Dariusz Świta – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, dh Gabriel Waliłko - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku, bryg. mgr inż. Andrzej Kołodziej - Komendant PSP w Nisku, st. bryg. w stanie spoczynku Tadeusz Niedziałek – Były Komendant Gminny ZOSP RP w Rudniku nad Sanem, ks. Jan Kardaś – Kapelan Powiatowy ZOSP RP w Nisku oraz ks. Stanisław Czachor – Kapelan Gminny ZOSP RP w Rudniku nad Sanem, Paulina Miśko – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Rafała Webera i zaproszeni goście. W uroczystościach wziął udział również Starosta Niżański – Robert Bednarz.