Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat”, z Rudnika nad Sanem, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w  kwocie 10 000 zł, zrealizowało zadanie pt. Na miejsca, uśmiech, start!. Stowarzyszenie włączyło w zadanie wkład własny osobowy o wartości 2 640 zł.

W ramach zadania zorganizowano atrakcyjną ofertę różnorodnych zajęć sportowych takich jak: wyścig integracyjny, rajd rowerowy i dwa wyjścia nordic walking. Realizacja zadania miała na celu wzrost motywacji do aktywnego spędzania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia, u niepełnosprawnych uczestników oraz osób, które wzięły udział w integracji społecznej z osobami niepełnosprawnymi a są mieszkańcami Powiatu Niżańskiego.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS odbyła się w miesiącu grudniu 2023 r. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku reprezentowali na niej uczniowie klasy 4C: Karol Sawicki, Kamil Surowiak i Jakub Tutka, pod opieką mgr inż. Mariana Chrapko. Przedstawili stanowisko badawcze do prowadzenia fuzji jądrowej. Celem jego jest zgłębienie zagadnienia dotyczącego produkcji energii bez szkodliwych produktów ubocznych, czyli „Czystej Energii”. Stanowisko ma za zadanie stworzenie warunków do przeprowadzenia fuzji deuteru z deuterem, a w kolejnym etapie deuteru z trytem.  Stanowisko jest w pełni zautomatyzowane, dzięki czemu można przeprowadzać bardziej powtarzalne testy i skupić się na badaniu zachodzącego zjawiska.

Stowarzyszenie kulturalno-społeczne „Tratwa” przy wsparciu środków z budżetu Powiatu Niżańskiego w kwocie 6.000 zł oraz środkach własnych w formie wkładu osobowego o wartości 5.675 zł oraz wkładu rzeczowego w kwocie 4.000 zł zrealizowało zadanie pod nazwą: „Wielokulturowe ślady historii w kuchni zapisane”.

W ramach zadania, w okresie od lipca do grudnia 2023 r., zorganizowano cykl wydarzeń związanych z rekonstrukcją tradycji kulinarnych Powiatu Niżańskiego. Podkreślono wagę tradycyjnych produktów, które dziś zyskują nowe życie. Stare tradycje kulinarne pozostają nadal w dużej mierze nieznane lub zapomniane. Z biegiem czasu są coraz mniej obecne w codziennej kuchni.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wolinie, przy wsparciu środków z budżetu Powiatu Niżańskiego w kwocie 7.000 zł oraz środkach własnych w formie wkładu osobowego o wartości 1.100 zł, zrealizowało zadanie publiczne pod nazwą: „Moja Ojczyzno, Moja Polsko ...” – Ognisko Patriotyzmu.

W ramach zadania, w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2023 r., zorganizowano cykl wydarzeń związanych z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, poprzez organizowanie działań kulturalnych dla Mieszkańców Powiatu Niżańskiego.

Na przedostatniej LXV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, w dniu 21 grudnia 2023 r., Rada Powiatu jednogłośnie uchwaliła przygotowany przez Zarząd budżet dla Powiatu Niżańskiego na rok 2024 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2034.

To kolejny rok, w którym przeznaczamy rekordową kwotę środków na realizację zadań powiatowych. Projekty uchwał, wraz ze stosownymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Bednarz. Planowane na 2024 rok dochody budżetu określono na łączną kwotę 175.200.000 zł, natomiast wydatki w wysokości 209.060.000 zł, w tym wydatki majątkowe – 118.104.502,30 zł – tj. 56,49 % udziału w wydatkach ogółem. Założono deficyt budżetu w wysokości 33.860.000 zł, który zostanie pokryty przychodami.