Stowarzyszenie kulturalno-społeczne „Tratwa” przy wsparciu środków z budżetu Powiatu Niżańskiego w kwocie 6.000 zł oraz środkach własnych w formie wkładu osobowego o wartości 5.675 zł oraz wkładu rzeczowego w kwocie 4.000 zł zrealizowało zadanie pod nazwą: „Wielokulturowe ślady historii w kuchni zapisane”.

W ramach zadania, w okresie od lipca do grudnia 2023 r., zorganizowano cykl wydarzeń związanych z rekonstrukcją tradycji kulinarnych Powiatu Niżańskiego. Podkreślono wagę tradycyjnych produktów, które dziś zyskują nowe życie. Stare tradycje kulinarne pozostają nadal w dużej mierze nieznane lub zapomniane. Z biegiem czasu są coraz mniej obecne w codziennej kuchni.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wolinie, przy wsparciu środków z budżetu Powiatu Niżańskiego w kwocie 7.000 zł oraz środkach własnych w formie wkładu osobowego o wartości 1.100 zł, zrealizowało zadanie publiczne pod nazwą: „Moja Ojczyzno, Moja Polsko ...” – Ognisko Patriotyzmu.

W ramach zadania, w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2023 r., zorganizowano cykl wydarzeń związanych z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, poprzez organizowanie działań kulturalnych dla Mieszkańców Powiatu Niżańskiego.

Na przedostatniej LXV Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, w dniu 21 grudnia 2023 r., Rada Powiatu jednogłośnie uchwaliła przygotowany przez Zarząd budżet dla Powiatu Niżańskiego na rok 2024 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2034.

To kolejny rok, w którym przeznaczamy rekordową kwotę środków na realizację zadań powiatowych. Projekty uchwał, wraz ze stosownymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawiła Skarbnik Powiatu Maria Bednarz. Planowane na 2024 rok dochody budżetu określono na łączną kwotę 175.200.000 zł, natomiast wydatki w wysokości 209.060.000 zł, w tym wydatki majątkowe – 118.104.502,30 zł – tj. 56,49 % udziału w wydatkach ogółem. Założono deficyt budżetu w wysokości 33.860.000 zł, który zostanie pokryty przychodami.

Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Nisko, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w  kwocie 8 000 zł, zrealizował zadanie pn. „Szkolenie dzieci w dyscyplinie piłka nożna”. Uczniowski Klub Sportowy włączył w zadanie wkład własny osobowy o wartości 500 zł, wkład własny rzeczowy 3 000 zł oraz inne środki finansowe w wysokości 225 zł.

Zadanie zakładało realizację następujących celów: podniesienie poziomu sportowego zawodników biorących udział w systematycznym szkoleniu, a także we współzawodnictwie, poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu oraz stworzenie warunków do osiągania najwyższych wyników sportowych.

Dnia 28 grudnia 2023 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się LXVI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko. Po otwarciu obrad Rada zapoznała się raportem z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027.