Grafika

Powiat Niżański, pielęgnując starodawną polską tradycję święta plonów, po raz kolejny organizuje Dożynki Powiatu Niżańskiego.

W tym roku Jubileuszowe – XXV Dożynki – najważniejsze święto rolników, będące ukoronowaniem ich ciężkiej pracy, odbędą się w Jeżowem. Uroczystości zorganizowane zostaną we współpracy ze Stowarzyszeniem „Kobiety z Pasją”, z którym Powiat, jako współorganizator, podpisał umowę na realizację zadania publicznego pt. „Dożynki Powiatu Niżańskiego – Jeżowe 2023”.

Na stadionie Ludowego Zespołu Sportowego w Przędzelu rokrocznie odbywa się impreza plenerowa pod nazwą „Przędzelskie Kaszaki”. Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem otrzymała ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dofinansowanie w wysokości 5 000,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich „Przędzelanki” w Przędzelu na realizację zadania pn.: „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem z udziałem Kół Gospodyń Wiejskich”.

W uroczystości, która odbyła się w dniu 16 lipca br., udział wzięli m. in.: Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu Marta Kania, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem Anna Straub, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem Piotr Potocki oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Przędzelanki” i Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przędzelu,

W ramach uroczystości przeprowadzono akcję informacyjną skierowaną na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom przestępstw na szkodę małoletnich oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Baner informacyjny z plakatami skierowanymi przeciwko przemocy w rodzinie i informacjami na temat udzielania nieodpłatnych porad prawnych na terenie gminy i powiatu, stojak z ulotkami dla uczestników na temat zjawiska przemocy w rodzinie i jej skutków oraz nadużywania alkoholu, to informacje, jakie mogli zaczerpnąć uczestnicy imprezy.

zdjęcie

W dniu 24 kwietnia 2023 r. Powiat Niżański podpisał ze Stowarzyszeniem Polskich Energetyków i PGE Dystrybucja S.A. trójstronną umowę partnerską w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie energetyka”.

Powiat Niżański aplikował pomyślnie o wsparcie ze środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności poprzez zapisy Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w ramach inwestycji A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, której celem jest zapewnienie przestrzeni dla skutecznej współpracy szkół, w tym zawodowych, uczelni, pracodawców, ośrodków badawczo-rozwojowych i innych instytucji otoczenia gospodarczego oraz promocji szkolnictwa zawodowego.

21 lipca br. odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji, organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Nisku. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Harasiukach przez ks. bp dr hab. Mariusza Leszczyńskiego - Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Obchody były doskonałą okazją do oficjalnego oddania do użytkowania nowo wyremontowanego Posterunku Policji w Harasiukach. Meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariuszowi Matusiakowi złożył dowódca uroczystości podinsp. Sławomir Marczewski.

Promuj nasz region w ramach operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego”.

 

20 sierpnia 2023 r. odbędzie się Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego, będący realizacją operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023. Organizatorem konkursu jest Powiat Niżański.   

Celem operacji jest zwiększenie udziału mieszkańców w kultywowaniu i promowaniu tradycji regionu. Upowszechnianie wiedzy i przekazywanie doświadczeń dotyczących produktów, w tym tradycyjnych produktów kulinarnych oraz kulturowych tradycji Powiatu Niżańskiego, przyczyni się to do zaktywizowania podmiotów, które tym się zajmują oraz do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem tych tradycji.

Dzięki atrakcyjnej formie prezentacji tradycji związanych z wytwarzaniem produktów plastyki ludowej z terenu województwa podkarpackiego, poprzez Powiatowy Konkurs na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego, uda się dotrzeć do grup docelowych, którymi są osoby zajmujące się najciekawszymi dziedzinami plastyki ludowej Powiatu Niżańskiego z terenu województwa podkarpackiego.

Organizacja Powiatowego Konkurs na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego stworzy możliwość eksponowania wartości polskiej kultury, z jej regionalną różnorodnością i dziedzictwem lokalnych społeczności z jednej strony, a poprawą jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich z drugiej. Konkurs przyczyni się do promocji zwyczajów i tradycji oraz promocji funkcji społecznych i pozarolniczych gospodarstw rolnych, wpływających na poprawę życia na obszarach wiejskich, a także do promocji walorów województwa podkarpackiego.

Do udziału w Powiatowym Konkursie na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia czy grupy nieformalne.

Aby wziąć udział w Powiatowym Konkursie Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego, należy do dnia 9 sierpnia 2023 r. (środa) wysłać zgłoszenie konkursowe (Konkurs przewidziany jest dla 15 podmiotów, decyduje kolejność zgłoszeń):

Podkategorie