9 lipca br. odbył się, zorganizowany już po raz kolejny w powiecie niżańskim, wyścig kolarski pod nazwą BeeActive Race Harasiuki o puchar Wójta Gminy Harasiuki. W wyścigu udział wzięło ponad osiemdziesięciu kolarzy z całej Polski. Organizatorem wyścigu było Stowarzyszenie Cyklistów „Team Bystre”.

Wyścig po malowniczych okolicach Gminy Harasiuki to nie tylko sportowa rywalizacja na najwyższym amatorskim poziomie, ale także doskonała okazja do promocji powiatu i promowania zdrowego stylu życia. Zmagania kolarzy obserwował i wręczał nagrody Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka. Puchary dla zwycięzców finansował Powiat Niżański.

grafika logo

W ramach Programu Stypendiów Pomostowych zapraszamy maturzystów mieszkających na terenie powiatu niżańskiego.

W roku akademickim 2023/2024 czekają na Was stypendia w wysokości 7000,00 zł, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może aplikować  maturzysta, który ukończył szkołę średnią w 2023 roku

zamieszkuje na stałe powiat niżański

oraz:

- zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100 zgodnie z algorytmem obliczenia liczby punktów zamieszczony w załączniku nr 1 do Regulaminu)

- zostanie przyjęty w roku akademickim 2023/2024 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 2443,00 zł brutto wyliczony z czerwca b.r.). Zgodnie z decyzją Prezesa GUS z 22 września 2022 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodów z gospodarstwa rolnego wynosi 274 zł miesięcznie dla 1 ha przeliczeniowego.

ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

 O stypendium nie mogą ubiegać się maturzyści, którzy chcą podjąć studia w Państwowych Szkołach Zawodowych (PWSZ), oraz kandydaci podejmujący studia w uczelniach wojskowych, jako żołnierze zawodowi!

Wniosek, o udzielenie rekomendacji  należy złożyć  w nieprzekraczalnym terminie do 25 lipca 2022 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Powiat Niżański w lipcu br. rozpoczął realizację operacji „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023.

Stosowną umowę z Województwem Podkarpackim, reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego – Piotra Pilcha oraz Członka Zarządu - Stanisława Kruczka w dniu 8 maja br. podpisali: Starosta Niżański - Robert Bednarz, Wicestarosta - Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Niżańskiego - Marii Bednarz.

W ramach umowy nr OW-VI.052.46.26.2022 Powiat Niżański zrealizuje operację, która polegała będzie na przeprowadzeniu VI Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Produkt Kulinarny Powiatu Niżańskiego dla 15 podmiotów oraz Powiatowego Konkursu na Tradycyjny Wieniec Powiatu Niżańskiego dla 15 podmiotów. Do realizacji operacji wyłonione zostaną podmioty z Województwa Podkarpackiego (np. Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne). 

Grafika

Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w związku realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów – Łazów” zostanie zamknięty ruch na odcinkach:

  • w miejscowości Łazów od dnia 12 lipca 2023 r. do 14 lipca 2023 r.
  • w miejscowości Sigiełki w dniu 17 lipca 2023 r.
  • w miejscowości Bystre od dnia 18 lipca 2023 r. do dnia 19 lipca 2023 r.
  • w miejscowości Krzeszów Dolny od dnia 20 lipca 2023 r. do dnia 21 lipca 2023 r. oraz w dniu 24 lipca 2023 r.

zdjęcie

Dnia 2 lipca 2023 r. odbyły się uroczystości Jubileuszu 70-lecia OSP Domostawa. Uroczyste obchody rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Domostawie w intencji strażaków, którą celebrował proboszcz ks. mgr lic. Robert Capała.

Podkategorie