Grafika

Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” w Rudniku nad Sanem zrealizował zadanie pt.: „Piłka nożna i szachy sposobem na rekreację i wypoczynek”. Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w kwocie 10.000 zł. UKS włączył w zadanie swój wkład własny w wysokości: 3.700 zł – wkładu własnego finansowego oraz 2.100 zł – wkładu własnego osobowego i rzeczowego.

Upowszechnianie aktywności ruchowej oraz umysłowej to podstawowe cele, którymi kierował się UKS. Szachy to dość popularna dyscyplina sportowa w Rudniku nad Sanem oraz okolicznych miejscowościach.

konwent

Dnia 20 stycznia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku odbył się Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza.

Na zaproszenie Starosty w Konwencie uczestniczyli Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego, a także Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku Andrzej Kołodziej.

Zarząd Powiatu Niżańskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych organizacji, od 2018 roku udziela pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie powiatu niżańskiego, na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych (aktualnie obowiązująca uchwała Nr 407/2021 z dnia 15 lutego 2021 r.).

Wraz z nowym rokiem będą wspierane kolejne inicjatywy organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Niżańskiego, które będą realizowały działania na rzecz lokalnej społeczności w ramach projektów dofinansowanych z zewnętrznych środków na zasadach refundacji.

Znamy już wyniki międzyszkolnego konkursu języka angielskiego dla ósmoklasistów, zorganizowanego przez Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem.

W dniu 11 stycznia br. odbył się finał konkursu języka angielskiego dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych z gmin Rudnik nad Sanem, Krzeszów i Ulanów, wraz z uroczystym rozdaniem nagród i dyplomów.

Do wspólnej rywalizacji o główne nagrody i tytuł „najlepszych” stanęli uczniowie z największą wiedzą i umiejętnościami językowymi ze szkół podstawowych: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem, Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Górnym, Szkoły Podstawowej w Bystrem, Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu.

Dnia 13 stycznia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku została podpisana umowa w sprawie prowadzenia w 2023 r. całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, tj. Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku nad Sanem.

Stronami umowy są Powiat Niżański, reprezentowany przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarostę Adama Macha oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Warszawie, reprezentowane przez Dyrektora Domu Dziecka – s. Irminę Butowską.

Zgromadzenie zostało wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2023 roku, w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w ramach zadania pn. „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego”.

Podkategorie