Grafika

Bractwo Św. Jakuba w Ulanowie, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w kwocie 7 500 zł, podjęło się zrealizowania zadania w obszarze promocji Powiatu Niżańskiego. W zadaniu pn. „Potencjał odwiecznego szlaku Św. Jakuba jako promocja Powiatu Niżańskiego”, Bractwo wykazało wkład własny w postaci: 2 000 zł – wkładu własnego finansowego oraz 1 800 zł – wkładu własnego osobowego.

Podstawowym celem zadania było oznakowanie Drogi Św. Jakuba. Droga oznaczona jest muszlą Św. Jakuba, która jest także symbolem pielgrzymów, i żółtymi strzałkami. Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga Św. Jakuba jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, dlatego oznakowany szlak turystyczny jest cenny pod względem religijnym, historycznym, ale również fascynuje urozmaiconym pięknem krajobrazu niżańskiego przedstawiając architekturę i bogactwo wielowiekowych tradycji. Mieszkańcom Powiatu Niżańskiego został zaprezentowany przybliżony związek naszych niżańskich terenów z dziedzictwem kulturowym Europy. Przez realizację niniejszego działania zostały utrwalone wartości „Starej Europy”, o których wspominał Św. Jan Paweł II, nawołując do odtworzenia Dróg Św. Jakuba (Orędzie z 1982 r.).  

Wydział Edukacji, Spraw, Społecznych i Promocji wykonuje wiele zadań publicznych przypisanych do realizacji w ustawie o samorządzie powiatowym, w szczególności z zakresu oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw społecznych, promocji, strategii i rozwoju powiatu, a także w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych dotyczących projektów poza infrastrukturalnych. Pracami Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału Anna Orzoł.

W ramach realizacji zadań oświatowych w 2022 roku prowadzono sprawy związane z organizacją pracy szkół a w szczególności arkuszami organizacyjnymi, awansem zawodowym nauczycieli, pozyskiwaniem oraz rozliczeniem pozyskanych środków. W ramach tych zadań przeprowadzono również konkursy na dyrektorów w: LO w Nisku, SOSW w Rudniku nad Sanem oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku.

Grafika

Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, dzięki dofinansowaniu Powiatu Niżańskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na przedsięwzięcia realizowane w ramach działania wspierające ochronę wartości kulturowych, mogło zrealizować zadanie pt.: „Przygotowanie ZPiT „Racławice” do cyklu koncertów”. Kwota dofinansowania wynosiła 25 000 zł. Wkład własny finansowy Towarzystwa wynosił 300 zł.

Grafika

Miejsko – Gminny Klub Sportowy Retman Ulanów, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w kwocie 6.500 zł, mógł zrealizować zaplanowane działania w zadaniu pt.: „Memoriał Przemysława Pikuły”. MGKS Retman włączył w zadanie swój wkład własny w postaci: 1.000 zł – wkładu własnego finansowego oraz 591 zł – wkładu własnego osobowego.

Głównym celem zadania było przeprowadzenie naboru drużyny F1 Żak – rocznik 2013 i 2014. Dzieci uczestniczące w treningach prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera zdobywały niezbędne umiejętności, które niewątpliwie pozytywnie przyczyniły się do poszerzania zainteresowań sportem, a w szczególności piłką nożną. Grupa nie była tak liczna jak było to założone w początkowej fazie projektu, jednakże to wcale nie zmniejszyło ilości zajęć. Dzieci chętnie zdobywały wiedzę, nowe umiejętności, które mogły wykorzystywać w częstych sparingach z drużynami z okolicznych miejscowości. W celach weryfikujących rezultaty, zostały przeprowadzone testy pokazujące postępy ogólnorozwojowe zawodników. Testy udowodniły, że postępy są obiecujące. Grupa pomimo zakończenia zadania jest w dalszym ciągu utrzymywana.

Dzięki operatywności Dyrektora SPZZOZ w Nisku, niżański Szpital w 2022 roku pozyskał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w wysokości 862 653,04 zł.

Pozwoliły one na zrealizowanie przedsięwzięcia, które przyczyniło się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców, tj. zakupu urządzeń i oprogramowania typu FIREWALL – zapora sieciowa, konfiguracja i uruchomienie Odmiejscowej Infrastruktury Backupowej. Łączna wartość zadania to 386 749,24 zł. Kolejnym zrealizowanym zadaniem, sfinansowanym w 100% z otrzymanych środków, był zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania „Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19”. Za kwotę 475 903,80 zł do dyspozycji lekarzy i kadry medycznej oraz pacjentów znalazły się: aparat USG wyposażony w głowicę liniową, myjnia endoskopowa jednokomorowa, aparat do monitorowania i diagnostyki bezdechu, łóżka do intensywnej terapii wyposażone w materac przeciwodleżynowy i myjnia ultradźwiękowa 30 litrowa.

Podkategorie