W dniu 19 grudnia 2023 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku odbyło się podsumowanie konkursu zbiórki zużytych baterii
w szkołach i placówkach oświatowych na terenie powiatu niżańskiego pn. „Rozwijanie ogólnokrajowego systemu odzysku, selektywnego zbierania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów na terenie Powiatu Niżańskiego”. Celem Konkursu było pogłębienie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Powiatu,
w szczególności dotyczącej konieczności segregacji odpadów. Organizatorami Konkursu byli: Powiat Niżański oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie. Patronat nad nim sprawował Starosta Niżański Robert Bednarz.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział 38 placówek oświatowych, a łącznie zebrano 9064 kg zużytych baterii.

Dnia 21 grudnia 2023 r. odbyła się LXV Sesja Rady Powiatu Niżańskiego zwołana przez Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko. Głównym tematem obrad było przyjęcie budżetu Powiatu na 2024 r. Rada Powiatu Niżańskiego, jednogłośnie 19 głosami „za”, uchwaliła kolejny rekordowy budżet dla Powiatu Niżańskiego oraz 19 głosami „za” Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2034.

Następnie Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2023; zmieniła uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2023, a także wskazała do składu Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Radną Agnieszkę Niwińską, jako przedstawiciela podmiotu tworzącego.

W dniu 15 grudnia 2023 r., w auli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, odbyło się posiedzenie Podkarpackiej Rady Innowacyjności. Podczas spotkania przedstawiono m.in. ideę Branżowych Centrów Umiejętności (BCU) oraz zaprezentowano cztery BCU powstające na terenie województwa podkarpackiego.

Niżańskie BCU, które powstaje w ramach projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w Powiecie Niżańskim – w dziedzinie Energetyka” zaprezentowała Koordynator ds. wdrożenia projektu Elżbieta Tomczak. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży energetycznej, poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie ENERGETYKA.

W dniu 15 grudnia br., w Krzeszowie odbyła się Konferencja dotycząca programu „Pierwszy Ratownik” połączona ze spotkanie opłatkowym strażaków ochotników z terenu Powiatu Niżańskiego. Organizatorem Konferencji był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek OSP z terenu Powiatu Niżańskiego, a także Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP – dh Jan Pac oraz zaproszeni goście, których przywitał dh Gabriel Waliłko – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nisku. Modlitwę rozpoczynającą spotkanie opłatkowe rozpoczął Kapelan Strażaków – ks. Jan Kardaś – proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Jeżowem. Samorządy gminne, na spotkaniu, reprezentowali: Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Dariusz Świta oraz Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski.

Informujemy, że od 28 września 2023 r. trwa nabór do programu „Rehabilitacja 25 plus” na rok szkolny 2023/2024, który jest całkowicie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby uprawnione do skorzystania z programu to niezatrudnieni dorośli z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną, którzy w latach 2016 – 2023 ukończyli Szkołę Przysposabiającą do Pracy (SPdP), Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy (ORW) lub Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).