zdjęcie

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku nad Sanem z zakresu propagowania działań związanych z ochroną przeciwpożarową zrealizowała zadanie pt.: „Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i Recertyfikacja kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków OSP z terenu Powiatu Niżańskiego”. Powiat Niżański przeznaczył na ten cel 10.000 zł. OSP dysponowało własnym wkładem finansowym – 650 zł oraz niefinansowym – 500 zł.

zdjęcie

Kolejną sportową inicjatywę przedstawił Klub Piłkarski Tanew Wólka Tanewska. Dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w kwocie 8.500 zł, mogły zostać zrealizowane działania zaplanowane w działaniu pt.: „Organizowanie treningów i turniejów dla dzieci z Powiatu Niżańskiego.”. Klub włączył w zadanie swój wkład własny: 400 zł – wkładu własnego finansowego oraz 1.600 zł – wkładu własnego niefinansowego.

Grafika

Koło Gospodyń Wiejskich „Borowiczanki” w Harasiukach, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w kwocie 10.000 zł mogło zrealizować zaplanowane działania w zadaniu pt.: „Harasiuckie Wesele – Kultura Powiatu Niżańskiego”. KGW włączyło w zadanie swój wkład własny finansowy w kwocie 500 zł.

Grafika

Starosta Niżański informuje o przystąpieniu Powiatu Niżańskiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku. 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary i adresaci programu, które będą realizowane w 2023 r.:

Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Wysokość dofinansowania wynosi do 55 % kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 185 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych - część kosztów inwestycji
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

zdjęcie

Na początku grudnia br. uczniowie klasy 2B i 2C RCEZ w Nisku wyjechali na wycieczkę do Krakowa. Wycieczka została częściowo sfinansowana z programu „Poznaj Polskę”. Celem programu było umożliwienie uczniom udziału w wyjazdach oraz poznawania bogactwa przyrodniczego, historycznego i kulturalnego naszego kraju.

Podkategorie