zdjęcie

22 stycznia 2021 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Nisku podpisano dwie umowy pomiędzy Powiatem Niżańskim, reprezentowanym przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza i Wicestarostę Adama Macha a Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Pierwsza z podpisanych umów dotyczyła prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem. Na ten cel Powiat Niżański przeznaczył kwotę w wysokości 240.000 zł. Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela natychmiastowej, kompleksowej pomocy osobom znajdujących się w kryzysowych sytuacjach życiowych, w tym również osobom, które są ofiarami przemocy w rodzinie oraz prowadzi działania profilaktyczne. Dysponuje 10 miejscami hostelowymi i czynny jest całodobowo.

Dzięki podpisaniu drugiej z umów, możliwa będzie realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Ocalić to, co zginęło”. Powiat Niżański na ten cel przeznaczył kwotę 9.000 zł. Realizowany przez Caritas program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, przeznaczony jest dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Stanowi część całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz jest uzupełnieniem różnych form interwencji prawnych i administracyjnych wobec sprawcy przemocy domowej. Podstawowym celem programu jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym jej stosowaniem, rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy, poszerzenie wiedzy osób stosujących przemoc na temat mechanizmów powstawania przemocy. Kolejnym celem jest uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy oraz informacja o możliwościach korzystania z działań interwencyjnych, pomocowych, terapeutycznych i psychoterapeutycznych.

- Caritas został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2021 roku, w zakresie pomocy społecznej, w ramach zadań: prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.