zdjęcie

Dnia 3 lutego 2021 r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego w trybie zdalnym. Po rozpoczęciu obrad Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka przedstawiła informację na temat wdrażania Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 w Województwie Podkarpackim. Następnie Radni zapoznali się ze sprawozdaniami: Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym, oraz z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2020.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności Komisji Rady za 2020 r.

Realizując porządek obrad, Rada podjęła uchwałę o przekazaniu petycji według właściwości do Ministra Zdrowia.

Następnie Rada wyraziła zgodę na: realizację projektu Powiatu Niżańskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, pt.: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – wartość projektu ogółem 1.904.517,28 zł; oraz realizację projektu pozakonkursowego Powiatu Niżańskiego/Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, pt.: "Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (VII)", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII - Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 - Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.” Realizacja projektów pozwoli na objęcie wsparciem większej liczby osób bezrobotnych, jak również na zaproponowanie im szerszego spektrum działań, z których będą mogli skorzystać.

Ponadto Rada zapoznała się z ofertą Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, która działa i wspiera przedsiębiorców na terenie powiatu niżańskiego, podczas której Dyrektor Oddziału w Tarnobrzegu ARP S.A. Tomasz Miśko przybliżył działania w zakresie możliwości współpracy oraz rozwoju na rzecz lokalnej przedsiębiorczości.  

Na zakończenie Sesji, omówiono sytuację na drogach powiatowych związaną z zimowym utrzymaniem dróg.