zdjęcie

Dnia 30 marca 2021 r. miała miejsce XXX Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, która po raz kolejny odbyła się w trybie zdalnym.

Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz informację o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za okres II półrocza 2020 r.

Radni zapoznali się z informacjami oraz sprawozdaniami za 2020 r.: z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Niżańskiego za 2020 rok; z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Niżańskiego, w okresie pandemii SARS-CoV-2; Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku o aktualnej sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, w kontekście funkcjonowania w okresie pandemii SARS-CoV-2; Komendanta Powiatowego Policji w Nisku o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Niżańskim, a także z podjętych przez niżańską policję działań wobec przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskiej Karty”; Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Niżańskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej; z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada ustaliła przebieg i nazwy istniejących dróg powiatowych na terenie Powiatu Niżańskiego.

Realizując przyjęty porządek obrad Rada wyraziła zgodę na przystąpienie przez Powiat Niżański do realizacji projektu pt. „Zawodowcy – niżański program wspierania szkół zawodowych” złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, a także zaciągnięcia zobowiązania ponad rok budżetowy 2021, w związku z realizacją w/w projektu. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Niżańskim, dostosowanie go do potrzeb rynku pracy i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół poprzez jego realizację.

Ponadto dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na 2021 rok, m.in. przekazując dotację celową w kwocie 35.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku na dofinansowanie zadania pn. „Zakup zestawu do ciągłej rejestracji pracy serca i ciśnienia” oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 20212-2034.

Kończąc obrady XXX Sesji, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko oraz Starosta Niżański Robert Bednarz, w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy, złożyli w imieniu własnym i całego Prezydium Rady najserdeczniejsze życzenia, w tym trudnym dla wszystkich czasie, zdrowych, spokojnych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych.