Dnia 20 kwietnia 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku odbył się Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza. W Konwencie udział wzięli Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego, a także Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu Rady Powiatu Niżańskiego Roman Pokora.

Podczas Konwentu dyskutowano na temat działań, jakie podejmują gminy z terenu Powiatu Niżańskiego w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych. Starosta Niżański podkreślił ważność usytuowania terenów inwestycyjnych, które pozwolą w przyszłości na lokalizowanie podmiotów, które będą zainteresowane inwestowaniem w tym regionie.

Podjęto tematykę konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Omówiono również model finansowania przewozów autobusowych poszczególnych gmin z terenu Powiatu Niżańskiego.

Ponadto Starosta Niżański wraz z Wójtami i Burmistrzami pozytywnie rozpatrzyli prośbę Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” o włączenie się jednostek samorządu terytorialnego w akcję sprzątania rzeki Wisły i Sanu, organizowaną przez Fundację Fundusz Lokalny SMK. Działania na terenie Powiatu Niżańskiego koordynuje i organizuje Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” z Prezesem Damianem Zakrzewskim, a z ramienia Powiatu Niżańskiego Roman Pokora – członek Zarządu LGD, Radny Rady Powiatu Niżańskiego.

W końcowej części spotkania podjęto rozmowę na temat naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na rok 2021, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program realizowany jest w latach 2020-2024 i skierowany jest do Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a jego celem jest podniesienie gotowości bojowej poprzez doposażenie w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji m.in.: skutków katastrof naturalnych.

Ponadto Starosta Niżański przedstawił odpowiedź Marszałka Województwa Podkarpackiego na stanowisko Niżańskiego Konwentu Samorządowego z dnia 3 marca 2021 r., dotyczące prośby o zwiększenie środków na realizację projektów parasolowych (Rozwój OZE).

Dyskutowano również nad innymi ważnymi sprawami dotyczącymi rozwoju Powiatu Niżańskiego i należących do niego gmin.