Dnia 27 kwietnia 2021 r. miała miejsce XXXI Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się w trybie zdalnym.

Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Radni zapoznali się z informacjami oraz sprawozdaniami za 2020 r.: z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku za 2020 r.; o działalności Biura Powiatowego ARiMR w Nisku w 2020 oraz o zadaniach na rok 2021; z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku za 2019 r. oraz przedstawienie potrzeb w zakresie działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej; Państwowego Powiatowego Lekarza Weterynarii o aktualnej sytuacji epizootycznej na terenie powiatu niżańskiego w zakresie ASF (afrykański pomór świń); z wykonania zadań w zakresie kultury, sportu i promocji w 2020 roku oraz zamierzenia na 2021 rok.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada powołała komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku.

Realizując porządek obrad Rada uchwaliła Program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie „Ocalić to, co zginęło” na terenie powiatu niżańskiego i wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie do powiatowego zasobu nieruchomości gruntowych działek stanowiących: własność gminy Harasiuki z przeznaczeniem na drogi powiatowe: Nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś i Nr 1047R Huta Krzeszowska – Ciosmy.

Następnie Rada zmieniła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2013 rok, w związku ze skróceniem okresu spłaty kredytu.

Ponadto dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2021 i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2021-2034 oraz rozpatrzyła petycję mieszkańca gm. Nisko.