grafika

Przypominamy właścicielom pojazdów, że od 1 stycznia 2021 r. przestał obowiązywać 180 dniowy termin na zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu i przywrócony został dotychczas obowiązujący w ustawie Prawo o ruchu drogowym, 30 dniowy termin zawiadomienia w tego typu sprawach.

Dotyczy to pojazdów sprowadzanych po 31 grudnia 2020 r. z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450):

  • 71 ust. 7:

Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

  • 78 ust. 2 pkt 1:

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: 1) nabyciu lub zbyciu pojazdu;

Za niedotrzymanie terminu grozi kara administracyjna w wysokości od 200 do 1000 zł, która nakładana jest w takiej samej wysokości zarówno na właściciela, jak i na współwłaściciela pojazdu.

Nabycie lub zbycie pojazdu można zrobić na trzy sposoby – elektronicznie, listownie lub osobiście.

Z możliwości elektronicznej mogą skorzystać osoby posiadające profil zaufany (platforma ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Wystarczy, że wypełnią właściwy formularz, dołączając do niego skan umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub faktury VAT.

Wypełnione „Zgłoszenie zbycia pojazdu" lub „Zgłoszenie nabycia pojazdu" wraz z kopią dokumentu kupna-sprzedaży, można też wysłać drogą pocztową, na adres: Starostwo Powiatowe w Nisku, Wydział Komunikacji, ul. 3-go maja 32C, 37-400 Nisko lub osobiście dostarczyć do Starostwa.

(Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej Starostwa www.powiatnizanski.pl w zakładce dla klienta > Wydział Komunikacji > „Zgłoszenie zbycia pojazdu" lub „Zgłoszenie nabycia pojazdu”).

 

Opracował:

Naczelnik Wydziału Komunikacji

Bogdan Zalewski