zdjęcie

Dnia 28 czerwca 2021 r. podczas obrad XXXIII Sesji, Rada Powiatu Niżańskiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Wcześniej, Rada udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu Niżańskiego.

Podsumowując rok 2020 należy zaznaczyć, że pomimo panującej pandemii koronawirusa, to kolejny dobry rok, w którym zrealizowaliśmy inwestycje na kwotę 18,4 mln zł, co stanowi 23,49% wydatków ogółem.

Na uwagę zasługuje fakt, że to kolejny rok bez zaciągania kredytu, który zakończył się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 14,5 mln zł.

Pomimo realizacji wielu zadań inwestycyjnych i mnogości działań, wskaźnik zadłużenia wyniósł 0,47 % i był najniższy w ponad 20-letniej historii Powiatu Niżańskiego.

W 2020 r. Zarząd Powiatu pozyskał ze źródeł zewnętrznych dofinansowanie w wysokości 20,4 mln zł (o 4,3 mln więcej niż w roku 2019).

Wśród zrealizowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, należy wspomnieć, że zrealizowaliśmy 13 zadań na łączną kwotę ponad 12 mln zł, w tym m. in. przebudowę dróg powiatowych: ul. Sopockiej w Nisku na odcinku o dł. 873 mb oraz przebudowę mostu w ciągu tej drogi; Majdan Golczański – Golce na odcinku Majdan Golczański – Deputaty wraz z przebudową drogi powiatowej Jarocin – Ulanów w m. Jarocin, Majdan Golczański i Szyperki; drogi Zdziary – Banachy w m. Huta Nowa czy Ulanów – Wólka Bielińska w m. Glinianka i Wólka Bielińska wraz z przebudową drogi powiatowej Kurzyna – Dąbrowica w miejscowości Dąbrowica.

Zrealizowano również wiele przedsięwzięć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański, jak np.: remont sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym, rozbudowa i remont hali sportowej oraz remont sali gimnastycznej i budowa windy osobowej wewnętrznej 4-ro przystankowej z szybem samonośnym, panoramicznym dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku RCEZ w Nisku oraz zakup i dostawa klasopracowni dydaktycznych dla szkół ponadpodstawowych Powiatu Niżańskiego

Powiat Niżański oraz szkoły prowadzone przez Powiat nadal realizowały wiele projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz innych źródeł.

Ponadto dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku, Powiat przeznaczył kwotę blisko 8,5 mln zł.

Z troską i zaangażowaniem wspierany jest cały obszar społeczny, aktywizacja osób bezrobotnych, ochrona zdrowia, oświata, sport, kultura i promocja.

Warto podkreślić bardzo dobrą współpracę z samorządami gmin z terenu Powiatu Niżańskiego, co przekłada się na szerszy wachlarz możliwości realizacji zadań.

- Dziękuję Radnym, że zauważają i doceniają pracę Zarządu Powiatu, dziękuję za udzielenie wotum zaufania i absolutorium. Oznacza to, że praca Zarządu, efekty podejmowanych przez Zarząd działań są dostrzegane, co motywuje nas do jeszcze większego intensyfikowania pracy i osiągania jeszcze lepszych jej efektów. Dziękuję również za zaangażowanie w osiągane wyniki Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego, dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz kierownictwu powiatowych służb, inspekcji i straży, a także wszystkim pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego. Słowa podziękowania kieruję również do Wójtów i Burmistrzów Gmin naszego Powiatu, za bardzo dobrą współpracę, dzięki której możliwa była realizacja wielu zadań – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

zdjęcie