zdjęcie

Dnia 28 czerwca br. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego.

Po rozpoczęciu obrad, Rada zapoznała się z raportem o stanie Powiatu Niżańskiego za 2020 r. przedstawionym przez Starostę Niżańskiego. Następnie przeprowadzono debatę nad raportem o stanie Powiatu Niżańskiego, po czym Rada Powiatu, 14 głosami „za” przy 3 „wstrzymującym się” udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu Niżańskiego.

Skarbnik Powiatu Niżańskiego Maria Bednarz zapoznała radnych ze sprawozdaniami: finansowym oraz z wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego za 2020 rok.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Pani Jadwiga Maluga przedstawiła informację o stanie mienia Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Zarządu dokonał podsumowania wykonanego budżetu oraz oceny najważniejszych inwestycji, jak również stopnia pozyskania środków zewnętrznych.

Po zatwierdzeniu przez Radę przedstawionych sprawozdań, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kozak złożył wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Rada Powiatu jednogłośnie, 15 głosami „za” przy 2 „wstrzymującym się” udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Niżańskiego, wyrażając poparcie dla wykonania budżetu za 2020 rok.

Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji operacji pn. „Promocja produktów tradycyjnych Powiatu Niżańskiego” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2020-2021; zmieniła uchwałę w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Niżański oraz wyraziła zgodę na nabycie do powiatowego zasobu nieruchomości będących własnością gminy Ulanów z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1063R Ulanów – Wólka Bielińska, a także wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Gminy Ulanów.

Następnie Rada udzieliła pomocy finansowej dla: Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej w wysokości 429.945,63 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1069R w km 3+656 oraz budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Krzeszów” oraz dla Gminy Nowy Targ w wysokości 20.000 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru w Nowej Białej.

Realizując porządek obrad, Rada dokonała zmian budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2021-2034.

Ponadto Rada zapoznała się ze sprawozdaniami: Dyrektora SPZZOZ w Nisku z realizacji Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za rok 2020 oraz Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Starosta Robert Bednarz i Przewodniczący Rady Sylwester Daśko, w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Niżańskiego, podziękowali odchodzącemu na emeryturę z końcem lipca br., p.o. Dyrektora SPZZOZ w Nisku Panu Romanowi Ryznarowi, za wieloletnią współpracę i zaangażowanie na rzecz Szpitala Powiatowego w Nisku, oraz życzyli dużo zdrowia i wszelkiego dobra na zasłużonej emeryturze.

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.