grafika

W roku bieżącym Powiat Niżański pozyskał środki PFRON w wysokości
1 052 553,27 zł, dzięki przystąpieniu do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Ze środków tych, w wysokości 792 589,53 zł skorzystają: Gmina Nisko, Gmina Rudnik nad Sanem, Gmina Jeżowe oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej. Dlatego, też w dniu 12 lipca br. w siedzibie Powiatu Niżańskiego zostały podpisane umowy na realizację zadań dotyczących likwidacji barier w urzędach, w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, a także likwidacji barier transportowych w jednostkach pomocy społecznej.

Ze strony Powiatu Niżańskiego umowy podpisali: Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marii Bednarz, w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marty Ciosmak.

Gminę i Miasto Nisko reprezentował Burmistrz Waldemar Ślusarczyk, który podpisał z Powiatem dwie umowy dotyczące:

  • dostawy i montażu windy osobowej z szybem zewnętrznym panoramicznym na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku i Dziennego Domu Pomocy
    w Nisku – koszt całego zadania wynosi 344 843,27 zł, kwota dofinansowania ze środków PFRON: 119 830 zł,
  • zakupu pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych – koszt całego zadania wynosi 152 900 zł, kwota dofinansowania ze środków PFRON: 105 000 zł;

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski podpisał dwie umowy na realizację zadań w zakresie:

  • budowy podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Rudniku nad Sanem – koszt całego zadania wynosi 73 288,09 zł, kwota dofinansowania ze środków PFRON: 40 308,45 zł;
  • budowy podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przędzelu – koszt całego zadania wynosi 44 377,23 zł, kwota dofinansowania ze środków PFRON: 24 407,48 zł.

Również dwie umowy, w tym jedna dotycząca samego Urzędu Gminy, zostały podpisane przez Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka i dotyczą one:

  • wykonania windy osobowej elektrycznej przy budynku Urzędu Gminy w Jeżowem – koszt wykonania windy wynosi 680 609,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON 150 000 zł;
  • zakupu autobusu na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Gminie Jeżowe – koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 386 000 zł, gdzie kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 270 000 zł.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” będzie remont klatki schodowej wraz z montażem systemu oddymiania w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem, którego koszt całkowity wynosi 103 804,50 zł. W imieniu Caritas Diecezji Sandomierskiej umowę na dofinansowanie zadania w wysokości 83 043,60 zł podpisał Ksiądz Dyrektor Bogusław Pitucha.

- W roku bieżącym Powiat Niżański, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” pozyskał ponad 1 mln zł ze środków PFRON. To prawie dwukrotnie wyższa kwota niż w roku ubiegłym. Cieszy fakt, że dzięki pozyskanym środkom finansowym zostaną przeprowadzone takie inwestycje jak likwidacja barier architektonicznych w miejscach użyteczności publicznej, czy barier komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami  – mówi Starosta Robert Bednarz.