zdjęcie

Dnia 10 września 2021 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się XXXV Sesja Rady Powiatu. Po rozpoczęciu obrad Starosta Niżański Robert Bednarz zapoznał Radę z informacją o sposobie realizacji wystąpień pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Niżańskiego za okres I półrocza 2021 r.

Następnie radni zapoznali się: z analizą Komendanta Powiatowego Policji w Nisku na temat stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na terenie Powiatu Niżańskiego w 2020 roku; informacjami z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego: Stalowa Wola, Biłgoraj, Janów Lubelski, Leżajsk i Kolbuszowa oraz sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada zmieniła skład osobowy Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, dokonała oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, a także zmieniła uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2021.

Następnie Rada zapoznała się z przedstawioną przez Skarbnika Powiatu Niżańskiego informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Niżańskiego i planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 r.

Realizując porządek obrad, Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne przyjęcie do Powiatowego zasobu nieruchomości gruntowych działek – stanowiących własność gminy Harasiuki, z przeznaczeniem pod drogę powiatową Nr 1072R Podolszynka Ordynacka – Lipiny oraz gminy Krzeszów, z przeznaczeniem pod drogę powiatową Nr 1062R Ulanów – Krzeszów. Przyjęcie darowizn do powiatowego zasobu nieruchomości pozwoli na uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod w/w drogi powiatowe oraz na realizację zaplanowanych inwestycji.

Ponadto Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań na łączną kwotę 2.162.647 zł ponad rok budżetowy 2021, na realizację zadań związanych z budową i przebudową przejść dla pieszych. Planowane do wykonania inwestycje obejmują 13 przejść dla pieszych na terenie Powiatu Niżańskiego i są zadaniem rocznym. Zadania mają na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństw ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych zatwierdzonych do dofinansowania, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zaciągnięcie zobowiązań jest niezbędne do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym roku, z terminem wykonania w roku 2022.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada postanowiła nie dochodzić należności przypadających Powiatowi Niżańskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

W związku z przedłużeniem realizacji projektu pn. „Searching for Home” („Szukając domu”) w Programie Erasmus+ w ramach sektora Edukacja szkolna – Akcja 2. Współpraca szkół na 2022 rok, Rada wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązania ponad rok budżetowy 2021.

Następnie Rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2021-2034.

Ponadto Starosta Niżański Robert Bednarz przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym

Sesję zakończyły wolne wnioski i informacje radnych.