Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy KPRM, przyznał kolejne środki dla samorządów w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Programu Inwestycji Strategicznych.

Operatorem Funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który wystawi promesy dla samorządów, które uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie pół roku od ich otrzymania.

Wśród 2785 jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, do których trafi blisko 24 miliardy złotych, co stanowi nawet do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania kosztów ponoszonych na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła czy gospodarowanie odpadami, znalazł się Powiat Niżański, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 14,4 mln zł.

Środki zostaną przeznaczone na realizację dwóch zadań:

  • przebudowa drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów – 11 mln zł,
  • zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddziałów przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddzialy rewalidacyjno – wychow. w SOSW w Rudniku nad Sanem – 3,4 mln zł.

O środki w ramach „Polskiego Ładu”, oprócz Powiatu, ubiegały się również Gminy należące do Powiatu Niżańskiego, które otrzymały dofinansowanie w wysokości 52 453 250 zł, w tym:

  • Gmina i Miasto Ulanów – uzyskała dofinansowanie w wysokości 10 040 000 zł na: uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Ulanów (8 235 000 zł) i na modernizację dróg gminnych na terenie gminy Ulanów (1 805 000 zł);
  • Gmina Krzeszów otrzymała 9 755 500 zł – na budowę ciągu pieszo - rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów – Łazów (8 540 500 zł) i na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów (1 215 000 zł);
  • Gmina Jarocin otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 409 500 zł – na rozbudowę i przebudowę budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na DPS;
  • Gmina Jeżowe pozyskała środki w wysokości 9 405 000 zł – na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżowe wraz z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej;
  • Gmina Harasiuki – na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd, Huta Krzeszowska, Huta Nowa otrzymała 9 238 750 zł;
  • Gmina i Miasto Nisko – na zagospodarowanie terenu po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym Sopot i nadanie mu nowych funkcji mieszkaniowych pozyskała dofinansowanie w wysokości 4 607 500 zł.

Łącznie Powiat Niżański wraz z Gminami otrzymał dofinansowanie w wysokości 66 856 250 zł.

Rządowy Fundusz „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych jest nową formą dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez samorządy wszystkich szczebli. Dzięki Programowi będzie można wesprzeć polską gospodarkę, która odczuła skutki pandemii Covid-19. Zrealizowane dzięki pozyskanym środkom inwestycje poprawią warunki życia mieszkańców. Cieszy fakt, że oprócz Powiatu, również Gminom z terenu Powiatu Niżańskiego udało się pozyskać tak znaczące środki na realizację ważnych dla nas wszystkich zadań. Pragnę w tym miejscu podziękować – Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za Program, który daje duży wachlarz możliwości propozycji zgłaszanych projektów, które samorząd zna i wie, że są najbardziej oczekiwane przez mieszkańców. Świadczy to też o dużym zaufaniu do samorządów.  Szczególne podziękowania składam również Wiceministrowi Infrastruktury Rafałowi Weberowi i Senator Janinie Sagatowskiej, którzy podejmowali i wciąż podejmują działania wspierające samorządy w dążeniu do pozyskania środków na poprawę infrastruktury, w tym m.in. wodno-kanalizacyjnej i drogowej – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.