grafika poglądowa

Zagadnienia dotyczące rejestracji oraz posiadania pojazdów, wydawania, zmian i cofania uprawnień do kierowania pojazdami, wydawania licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego, to główne zadania realizowane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Nisku, którego pracami kieruje Naczelnik Wydziału – Bogdan Zalewski.

Podsumowując rok 2020, przedstawiamy najważniejsze dane liczbowe dotyczące zadań zrealizowanych przez pracowników Wydziału:

1) zadania z zakresu wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami:

 • wpłynęło 845 wniosków o wydanie prawa jazdy, w tym 19 o międzynarodowe prawa jazdy oraz 22 zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
 • cofnięto 116 praw jazdy na podstawie wyroku sądowego,
 • zatrzymano 101 praw jazdy za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym oraz przekroczenie limitu punktów karnych,
 • zatrzymano 135 praw jazdy za brak badań oraz 57 za nieodbycie kursu reedukacyjnego,
 • skierowano na badania lekarskie i psychologiczne 277 kierowców,
 • wymieniono 37 zagranicznych praw jazdy na polskie.

      W minionym roku na terenie Powiatu Niżańskiego przybyło 78 kierowców, ubyło zaś 114.

2) zadania z zakresu dopuszczenia pojazdów do ruchu:

 • wydano 5981 decyzji o czasowej, oraz 5625 o stałej rejestracji pojazdów,
 • wyrejestrowano 1243 pojazdów z powodu ich demontażu,
 • do pojazdów sprowadzonych z zagranicy wydano 1625 kart pojazdów,
 • wydano 50 decyzji o nałożeniu kar pieniężnych za niedopełnienie w terminie ustawowym, obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy oraz zgłoszenia nabycia, zbycia pojazdu, zarejestrowanego w Polsce.

3) zadania z zakresu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów:

 • na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu niżańskiego dokonano wpisu 10 stacji kontroli pojazdów, w tym 5 stacji podstawowych oraz 5 stacji okręgowych,
 • przeprowadzono 11 kontroli stacji oraz wydano uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów 1 nowemu diagnoście.

4) zadania wynikające z przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:

 • wydano 6 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 3 licencje w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz 4 zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne,
 • przeprowadzono łącznie 19 kontroli przewoźników drogowych.

5) zadania z zakresu zarządzania ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych oraz usuwanie pojazdów zagrażających porządkowi lub bezpieczeństwu ruchu:

 • zatwierdzono 163 projektów zmian organizacji ruchu drogowego,
 • przeprowadzono 21 kontroli stałych organizacji ruchu oraz poddano analizie i zaopiniowano 9 projektów zmian organizacji ruchu drogowego,
 • usunięto z dróg i odholowano na wyznaczony parking 65 pojazdów.

- Dziękuję wszystkim Pracownikom Wydziału Komunikacji za sumienną i pełną zaangażowania pracę, w tym trudnym, wymagającym szczególnego podejścia do interesanta roku. Pomimo pandemii koronawirusa, udźwignęliście ciężar pracy i spoczywających na Was obowiązków, i w obliczu wprowadzanych obostrzeń i reżimu sanitarnego, dochowaliście terminów i zawsze służyliście pomocą wszystkim załatwiającym sprawy w naszym Wydziale interesantom - mówi Naczelnik Wydziału Bogdan Zalewski.