grafika poglądowa

Zasadniczym przedmiotem działalności Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nisku jest realizacja zadań w zakresie wskazanym w ustawie Prawo budowlane dla administracji architektoniczno – budowlanej.  Zadania realizuje zespół pracowników pod kierownictwem Naczelnika Wydziału Piotra Słotwińskiego.

Na podstawie rejestrów wydanych pozwoleń na budowę, Wydział Architektury i Budownictwa przygotował informację o budownictwie w 2020 roku na terenie Powiatu Niżańskiego.

Ogółem, w minionym 2020 roku, wydano 676 pozwoleń na budowę, dotyczących 683 obiektów budowlanych, w tym m.in.: 261 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 14 obiektów użyteczności publicznej, 7 budynków przemysłowych i magazynowych oraz 81 obiektów infrastruktury transportu.

Prowadzono postępowania na podstawie tzw. specustawy drogowej, w szczególności wydano 11 zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID) oraz 2 decyzje o zmianie decyzji ZRID.

Przyjęto 333 zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, oraz 115 zgłoszeń budowy sieci.

Rozpatrzono 493 wnioski o wydanie 564 szt. dzienników budowy, wydano 66 zaświadczeń.

Prowadzone były analizy z zakresu zagospodarowania przestrzennego Powiatu, w szczególności dotyczące zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, a także projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wydział Architektury i Budownictwa udostępniał informacje publiczne w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Sporządzono sprawozdania do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Urzędu Statystycznego: miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne.

Prowadzono rejestry pozwoleń na budowę na potrzeby Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz własne, jako kontynuacja elektronicznych zbiorczych rejestrów pozwoleń utworzonych na podstawie danych dostępnych w wersji tradycyjnej.

Na wnioski interesantów (elektroniczne, telefoniczne, pisemne, ustne) udzielano wyjaśnień stosowania przepisów Prawa budowlanego i przepisów odrębnych w odniesieniu do konkretnych zamierzeń inwestycyjnych.

Przeprowadzone zostały kontrole wewnętrzne zgodnie z harmonogramem oraz jedna kontrola zewnętrzna.

- Należy zauważyć, że obserwujemy znaczący wzrost wydawanych pozwoleń na budowę, porównując rok 2020 z latami poprzednimi, gdzie:

  • w 2017 r. wydano 436 pozwoleń na budowę (wzrost ok. 55%), dotyczących 453 obiektów budowlanych (wzrost ok. 51%);
  • w 2018 r. wydano 520 pozwoleń na budowę (wzrost 30%), dotyczących 573 obiektów budowlanych (wzrost ok. 19%);
  • w 2019 r. wydano 614 pozwoleń na budowę (wzrost ok. 10%), dotyczących 689 obiektów budowlanych (spadek ok. 1%).

- Składam serdeczne podziękowania Pracownikom Wydziału AB, którzy realizując przypisane im zadania, podejmują wszelkie możliwe kroki, aby ułatwić, a w miarę posiadanych możliwości, pomóc interesantom w załatwianiu spraw. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu Pracowników Wydziału Architektury i Budownictwa, wnioski interesantów załatwiane były bez zbędnej zwłoki, a w przypadku, gdy stroną postępowania był wyłącznie wnioskodawca, nawet w ciągu kilku dni – podkreśla Naczelnik Wydziału Piotr Słotwiński.