grafika poglądowa

Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym wykonywane przez Powiat Niżański w zakresie gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. w Starostwie Powiatowym w Nisku realizuje Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, kierowany przez Naczelnika Wydziału – Krzysztofa Zalewskiego.

W ramach realizowanych w 2020 roku zadań:

 • koordynowano opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • opracowano uproszczone plany urządzania lasu dla 13 miejscowości na łączną powierzchnię 2587 ha,
 • wydano 398 świadectw legalności pozyskania drewna dla właścicieli gruntów leśnych,
 • wystawiono 578 zaświadczeń o objęciu działki uproszczonym planem urządzania lasu,
 • wydano 14 decyzji ustalających zadania w zakresie gospodarki leśnej w lasach, dla których nie ma aktualnych uproszczonych planów urządzania lasu oraz 1 decyzję o zmianie lasu na użytek rolny,
 • przeprowadzono kontrole założenia upraw leśnych na mocy przepisów PROW 2014 - 2020 oraz wykonano dokumentacje do przekwalifikowania ich na grunty leśne,
 • przeprowadzono kontrole prowadzenia 57 upraw założonych na mocy przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
 • wypłacono 168,4 tys. zł ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej,
 • przeprowadzono kontrole zadań powierzonych trzem Nadleśnictwom, zgodnie z zawartymi porozumieniami,
 • wydano 58 decyzji na usunięcie drzew z gruntów gminnych,
 • naliczono czynsz dla trzech kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie polne od Starosty Niżańskiego i rozdysponowano na poszczególne Gminy i Nadleśnictwa,
 • wdrożono teleinformatyczny system rejestracji jachtów i innych jednostek pływających REJA24,
 • zarejestrowano 12 szt. sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
 • wydano 103 karty wędkarskie,
 • przyjęto 16 zgłoszeń eksploatacji instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia oraz wydano 1 pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • wydano 14 decyzji dotyczących koncesji geologicznych oraz projektów robót geologicznych,
 • wydano 2 informacje dotyczące złóż surowców na terenie Powiatu Niżańskiego,
 • przyjęto 47 informacji o stanie zasobów złoża,
 • przyjęto 1 projekt robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi,
 • wydano 9 decyzji związanych z zezwoleniami na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, w tym 2 decyzje zezwalające na przetwarzanie odpadów w ramach budowy drogi ekspresowej S-19,
 • prowadzono kontrolę prawidłowości uchwał podjętych przez 3 Gminne Spółki Wodne działające na terenie powiatu,
 • Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa przeprowadzili 13 kontroli prawidłowej realizacji zapisów zawartych w decyzjach wydanych przez Starostę Niżańskiego i wzięli udział w 6 kontrolach prowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przeprowadzono 1 kontrolę w sprawie uciążliwości hałasu,
 • prowadzono i uaktualniano publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku za pomocą serwisu Ekoportal oraz umieszczano dane w prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • dokonywano sprawozdawczości z realizacji przez Powiat, Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Podkarpackiej, a także gospodarowania środkami Powiatu pochodzącymi z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

- Dziękuję wszystkim Pracownikom Wydziału za zaangażowanie, życzliwość i sumienność w realizację zadań, w wielu ważnych obszarach, jak ochrona środowiska, geologia i górnictwo, łowiectwo, leśnictwo, ochrona przyrody, gospodarka odpadami czy rybactwo śródlądowe. W ubiegłym roku realizacja zadań była tym bardziej trudna, ponieważ wykonywali swoje obowiązki w czasie pandemii, w sytuacji nałożonych ograniczeń i w reżimie sanitarnym – mówi Naczelnik Wydziału Krzysztof Zalewski.