grafika

Zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. geodezji, kartografii i katastru oraz gospodarki nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Nisku realizuje Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, kierowany przez Geodetę Powiatowego Naczelnika Wydziału - Andrzeja Nowaka.

Wydział prowadzi zadania z zakresu obsługi mieszkańców Powiatu Niżańskiego i osób posiadających grunty na terenie powiatu. Sprawy są rozpatrywane poprzez wydanie stosownych decyzji, udzielenie informacji, wydanie właściwego zaświadczenia, złożenie wniosku do sądu, jak również dokonanie zmian w komputerowej bazie danych oraz powiadomienie o tych zmianach właściwe organy i osoby. Ponadto udostępnienie lub przyjęcie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydanie wypisów i wyrysów z prowadzonego operatu ewidencji gruntów i budynków.

W ramach zrealizowanych w 2020 roku zadań:

  • prowadzono 24.232 sprawy, w tym 338 spraw wymagających wydania decyzji, a pozostałe sprawy były rozpatrzone poprzez udzielenie informacji, wydanie właściwego zaświadczenia, wypisu, wyrysu, mapy, złożenie wniosku do sądu, dokonanie zmian w komputerowej bazie danych oraz powiadomienie o tych zmianach właściwe organy,
  • dochód z tytułu udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
    i kartograficznego wyniósł 641.217,86 zł,
  • uzyskano dochód z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarządy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, sprzedaży, odsetek, najmu i dzierżawy – nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 1.373.311,56 zł (odnotowano wzrost o 45,84 % w stosunku do roku 2019),
  • przeprowadzono cyfryzację materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, koszt tego zadania wyniósł 63.310,67 zł, na zadanie uzyskano dotację Wojewody Podkarpackiego w kwocie wysokości zadania,
  • przeprowadzono cyfryzację Aktów Własności Ziemi, wartość zadania wynosi 152.520 zł,
  • w dalszym ciągu realizowany jest wraz z Województwem Podkarpackim projekt „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, wartość projektu w Powiecie Niżańskim wynosi 8 462 866,50 zł.

- Rok 2020 był szczególnie trudny z uwagi na pandemię COVID-19, jednak sytuacja ta nie spowodowała opóźnień w realizacji nałożonych zadań. Pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami sumiennie i terminowo realizowali powierzone im obowiązki, z zaangażowaniem podchodząc do każdej ze spraw, za co składam im serdeczne podziękowania – mówi Naczelnik Wydziału Andrzej Nowak.