grafika poglądowa

Wydział Edukacji, Spraw, Społecznych i Promocji wykonuje wiele zadań publicznych przypisanych do realizacji w ustawie o samorządzie powiatowym, w szczególności z zakresu oświaty, kultury, sportu, zdrowia, spraw społecznych, promocji, strategii i rozwoju powiatu, a także w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych dotyczących projektów pozainfrastrukturalnych. Pracami Wydziału kieruje Naczelnik Anna Orzoł.

W ramach spraw oświatowych w 2020 r. Wydział zrealizował m.in:

 • opracowanie aktów założycielskich i statutów dla dwóch nowych szkół branżowych II Stopnia w Nisku oraz w Rudniku nad Sanem,
 • sporządzono projekt regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Niżański,
 • monitorowano i współpracowano ze szkołami w zakresie wdrożenia nowej organizacji nauczania w podległych powiatowi szkołach i placówkach oświatowych w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie całego kraju i przejściem szkół na nauczanie zdalne,
 • dokonano zakupu 70 sztuk komputerów do zdalnej nauki. Realizacja całego zadania wyniosła łącznie 118 617 zł, z czego w ramach grantu z Programu ZDALNA SZKOŁA wydatkowano kwotę w wysokości 80 000 zł,
 • brano udział w inicjatywach mających na celu pozyskanie różnego rodzaju środków dezynfekujących, maseczek itp., celem zabezpieczenia placówek oświatowych przed zagrożeniem sytuacją epidemiczną,
 • wydano informator „Oferta szkolnictwa ponadpodstawowego w Powiecie Niżańskim na rok szkolny 2020/2021”,
 • zorganizowano w trybie zdalnym spotkania z dyrektorami szkół podstawowych, na których Starosta Niżański wraz z dyrektorami szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, przedstawił ofertę szkolnictwa ponadpodstawowego oraz zasady współpracy pomiędzy szkołami,
 • opracowano i publikowano filmy promujące kierunki kształcenia, prezentacje multimedialne, materiały rekrutacyjne, spoty reklamowe oraz przygotowano artykuły prasowe zawierające szczegółowe dane dotyczące naboru do szkół. Na promocję szkół została wydatkowana kwota 13 696,53 zł,
 • pozyskano dla 99 wychowanków SOSW w Rudniku nad Sanem kwoty 27 738,86 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 15 780 zł,
 • nadzorowano realizację w dwóch szkołach powiatu programu kompleksowego wspierania rodzin „Za życiem”, w ramach którego pozyskano IV transzę dotacji celowej w wysokości 66 160 zł,
 • zakupiono klasopracownie dydaktyczne dla szkół na kwotę 186 892,30 zł. Całość zadania dofinansowana została ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 • aktywnie uczestniczono w organizowanych w poszczególnych szkołach w dniu 15 października spotkaniach z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas tych uroczystości 14 nauczycieli otrzymało nagrody Starosty Niżańskiego, na co łącznie wydatkowano kwotę 40 600 zł. Wręczone zostały także stypendia dla 54 uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański – łącznie stypendia wypłacono na kwotę 32 000 zł,
 • prowadzono sprawy związane z wypłatą dla nauczycieli jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu i sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w ramach czego otrzymano kwotę 115 500 zł,
 • prowadzono sprawy związane z nadaniem stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla sześciu nauczycieli kontraktowych,
 • wydatkowano środki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w ramach którego na różne formy, biorąc pod uwagę opracowany i uzgodniony ze związkami zawodowymi plan doskonalenia nauczycieli na 2020 r. przyznano kwoty w łącznej wysokości 25 924,07 zł,
 • prowadzono sprawy związane ze wsparciem z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Powiat Niżański,
 • opracowano szczegółową informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Niżańskiego za rok szkolny 2019/2020.

W ramach realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w Wydziale:

 • opracowano i przekazano Radzie Powiatu Niżańskiego projekt „Programu z zakresu profilaktyki zdrowia związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem”,
 • pozyskano z budżetu Państwa tytułem dotacji środki w wysokości 118 837,81 zł na realizację przez SPZZOZ w Nisku zadania polegającego na rozbudowie lub modernizacji przyszpitalnej instalacji tlenowej wraz z niezbędnymi zakupami i robotami towarzyszącymi,
 • brano aktywny udział w inicjatywach zmierzających do podniesienia świadomości obywateli w zakresie zagrożenia koronawirusem, w tym w szczególności akcjach informacyjnych za pomocą plakatów, ulotek, jak i strony internetowej powiatu. Przygotowywano także projekty wniosków i apeli do różnych instytucji w celu uzyskania wsparcia, w tym finansowego oraz rzeczowego dla SPZZOZ w Nisku na walkę z koronawirusem,
 • prowadzono profilaktykę z innych zagrożeń zdrowotnych w 2020 r. Wymienić tutaj należy nawiązanie współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie w zakresie realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Niżański w roku szkolnym 2019/2020,
 • ważną inicjatywą było także wsparcie SPZZOZ w Nisku w zakresie utworzenia Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – w ramach I poziomu referencyjnego nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • Wydział organizował posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ w Nisku, przygotowując projekty uchwał na posiedzenia oraz materiały dla członków Rady,
 • prowadzono sprawę związaną z dokonaniem oceny ekonomiczno-finansowej SPZZOZ w Nisku,
 • analizowano realizację i założenia programu naprawczego SPZZOZ w Nisku,
 • prowadzono sprawę pokrycia straty netto za 2019 rok SPZZOZ w Nisku.

W ramach zadań promocyjnych zrealizowanych w 2020 podjęto wiele działań integracyjnych i popularyzację samorządu w środowisku lokalnym, takich jak:

 • organizacja corocznych „Dożynek Powiatu Niżańskiego – Krzeszów 2020”, w ramach których zorganizowano odrębny tematyczny Konkurs na wieniec dożynkowy w kategorii „Nagroda Publiczności”. Wieńce, które brały udział w Konkursie zostały wykonane przez Grupy Wieńcowe/Stowarzyszenia/Grupy Nieformalne. Wieniec reprezentował Powiat Niżański podczas dożynek wojewódzkich,
 • realizowano zadania związane z podtrzymywaniem i pielęgnowaniem tradycji narodowych oraz promowaniem rodzimych tańców ludowych poprzez wsparcie realizacji zadania „Warsztaty taneczne dla Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”,
 • pracownicy Wydziału zajmowali się przygotowywaniem wyjątkowo ciekawych artykułów na stronę turystyka-nizanski.pl, która pomimo pandemii, z każdym miesiącem cieszyła się dużym zainteresowaniem internautów,
 • Wydział podjął współpracę ze Stowarzyszeniem „Niżańskie Centrum Rozwoju” w Racławicach, które skutecznie ubiegało się o środki i zrealizowało projekt pn. „Promocja graficzna powiatu niżańskiego”. W ramach projektu ogłoszony i rozstrzygnięty został Konkurs Plastyczny pod nazwą „Maskotka Powiatu Niżańskiego” – zwycięzcą konkursu został Patryk Bielak z Domostawy, który zaprojektował kropelkę „Sankę”. Wydano mapę turystyczną Powiatu Niżańskiego oraz przewodnik turystyczny „Powiat Niżański w 3 dni - zaproszenie nie tylko na weekend”. Wykonano także metalowe, eleganckie breloczki „Powiat Niżański”,
 • prowadzono otwarte konkursy ofert, w ramach których na realizację zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2020 r. w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych wydatkowano środki finansowe na łączną kwotę 13 886 zł,
 • zgodnie z obowiązującą procedurą udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Niżańskiego, na realizację zadań współfinansowanych z funduszy ze źródeł zewnętrznych w 2020 r. z budżetu powiatu wypłacone zostały pożyczki na łączną kwotę 87 815 zł,
 • prowadzono sprawy Powiatu Niżańskiego związane z promocją aktywnego stylu życia poprzez organizowanie we własnym zakresie i nakładzie pracy, a także poprzez współorganizację imprez o charakterze sportowym i kulturalnym, głównie poprzez ufundowanie nagród i wymianę doświadczeń z organizatorami zewnętrznymi tych wydarzeń,
 • zajmowano się także zakupem i dystrybucją wielu materiałów promocyjnych Powiatu Niżańskiego, w szczególności wymienić tu należy różne materiały odblaskowe, które z pewnością podniosły poziom bezpieczeństwa na drogach naszego powiatu.

Wydział koordynował i organizował zadania powiatu z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w każdej z gmin tworzącej powiat. Z oferowanej pomocy w zorganizowanych punktach skorzystało w ub. roku blisko 700 osób.

Wydział ESP realizuje wiele innych zadań z przydzielonego zakresu, które są ważne m.in. z punku widzenia oświaty, kultury, promocji Powiatu, czy jego strategii i rozwoju. Nie sposób przedstawić je wszystkie w tak krótkim artykule.

- Cieszę się, że w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nisku pracują specjaliści, którzy z odwagą i rzetelnością podchodzą do realizowanych zadań i nowych wyzwań. 2020 rok był rokiem szczególnej próby wobec całego Wydziału, który wykonywał swoje obowiązki terminowo i solidnie. Wyrażając uznanie dla każdego pracownika, dziękuję za zaangażowanie i otwartość we wspólnej pracy, z jakimi każdego dnia realizowaliśmy niełatwe zadania z zakresu administracji publicznej – mówi Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Anna Orzoł.