grafika poglądowa

Jednym z zadań, jakie realizuje Powiat Niżański jest prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej, której funkcję pełni Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku.

W 2020 roku Powiat Niżański na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości 23 tys. zł. Dzięki tym środkom m.in. zakupiono urządzenia i materiały metodyczne, prasę, opłacono koszty szkolenia merytorycznego oraz administracyjno-biurowe. Ponadto część środków pieniężnych wydatkowano na zakup wydawnictw.

Kwota, jaką Powiat Niżański przeznaczył na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej na rok 2021 wynosi 24 tys. zł.

Warto wspomnieć, że do zadań powiatowej biblioteki publicznej należy:

  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
  • udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
  • sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27, ust. 5 ustawy o bibliotekach,
  • współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

Miejska Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę na ul. Tysiąclecia 12A w Nisku.

Posiada filie w:

  • Nowosielcu (Nowosielec 134),
  • Racławicach (ul. Rudnicka 108),
  • Zarzeczu (ul. Mickiewicza 24).

Więcej informacji na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej: https://www.mbp.nisko.pl/

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów Biblioteki.