grafika

Powiatowy Urząd Pracy w Nisku realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Do jego podstawowych zadań należy rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy, wypłata świadczeń należnych z tytułu bezrobocia, pozyskiwanie i gospodarowanie środków finansowych na realizację programów rynku pracy, a także pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników.

W roku 2020 na programy z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej PUP dysponował kwotą Funduszu Pracy w wysokości 9 351 427 zł, z której blisko połowa środków przeznaczona była na aktywizację zawodową osób młodych do 30 roku życia.

W ramach podjętych w 2020 roku zadań:

 • przeprowadzono dwa projekty pozakonkursowe współfinansowane z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),
 • zrealizowano projekt z RPO WP na lata 2014-2020,
 • zakończono program finansowany z rezerwy Funduszu Pracy – program aktywizacji zawodowej w regionach wysokiego bezrobocia.

Ze środków Funduszu Pracy najwięcej przeznaczono na staże (30,1%), dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej (20,5%), prace interwencyjne (18,2%) oraz refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (10,8%).

Ponadto PUP w Nisku:

 • finansował roboty publiczne, szkolenia, studia podyplomowe, prace społecznie użyteczne, bony szkoleniowe, zasiedleniowe, dofinansowanie wynagrodzeń osób po 50 roku życia oraz wsparcie dla spółdzielni socjalnych – refundacja składek, dofinansowanie wynagrodzeń oraz dotacje na założenie spółdzielni socjalnej,
 • programy rynku pracy realizowane były równolegle ze wsparciem udzielanym w ramach Tarczy Antykryzysowej, z przerwą w okresie od marca do maja, po dostosowaniu pracy urzędu do wymogów reżimu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • w 2020 roku 575 osób zostało wykreślonych z powodu podjęcia pracy subsydiowanej, 307 osób podjęło staże, 61 osób skierowano na szkolenia, 30 bezrobotnych aktywizowano w ramach prac społecznie użytecznych.

Zrealizowano również:

 • zadania wspierające pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego, poprzez finansowanie szkoleń dla pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Z kwoty 584 000 zł wsparciem w tym zakresie objęto 424 osoby,
 • Rada Powiatu Niżańskiego ustaliła na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych kwotę 163 600 zł, z której zorganizowano staże dla 3 osób, prace interwencyjne dla 2 osób, 2 osobom udzielono jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, sfinansowano utworzenie stanowiska pracy dla 1 osoby niepełnosprawnej w spółdzielni socjalnej,
 • ponadto Powiat Niżański pozyskał dodatkowo 80 000 zł z Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze G, dzięki którym powstały 2 stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • wdrożono Tarczę Antykryzysową mającą na celu utrzymanie działalności i utrzymanie miejsc pracy w warunkach pandemii COVID -19. Z rezerwy Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Nisku otrzymał na ten cel dodatkowe środki w wysokości 20 000 000 zł. Z kwoty tej najwięcej wydano na umarzalne mikropożyczki dla mikro przedsiębiorców i organizacji pozarządowych – 10 035 094 zł na 2027 pożyczek,
 • wypłacano dofinansowania wynagrodzeń i składek na ZUS dla mikroprzedsiębiorców, organizacji pozarządowych i kościelnych dla blisko 1700 pracowników oraz dofinansowania na koszty działalności dla 401 samozatrudnionych. Wydatki na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 zamknęły się kwotą 17 509 124 zł z limitu rezerwy FP oraz kwotą 474 520 zł z limitu podstawowego w ramach EFS,
 • pod koniec grudnia rozpoczęto wdrażanie Tarczy Antykryzysowej 6.0, otworzono nabór na kolejny instrument - to mikro dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla mikro i małych przedsiębiorców z wybranych branż. Do końca grudnia minionego roku udzielono 11 dotacji na kwotę 55 000 zł.

Na to zadanie na rok 2021 PUP dysponuje kwotą 2 500 000 zł.

Tarcza 6.0 przedłużyła także możliwość skorzystania z realizowanych od kwietnia 2020 r. dofinansowań i pożyczek COVID-19 do końca czerwca 2021 r. Przyznane środki FP na rok 2021 to 1 000 000 zł.

- Wpływ pandemii COVID-19 na niżański rynek pracy widać wyraźnie w statystykach bezrobocia. Mimo korzystania przez przedsiębiorców ze wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych, ograniczanie zatrudnienia w 2020 r. skutkowało umiarkowanym wzrostem poziomu bezrobocia w Powiecie Niżańskim - począwszy od kwietnia poziom bezrobocia w stosunku do poprzedniego roku był wyższy w każdym miesiącu o ok. 100-300 osób. Najwięcej bezrobotnych było zarejestrowanych na koniec maja - 3890 osób, a stopa bezrobocia w maju wzrosła do 16,7%, by później stopniowo się obniżyć do 16,1-16,2% w październiku i listopadzie. W 2020 r. z ewidencji bezrobotnych z powodu podjęcia pracy wykreśliło się 2236 osób (o 317 osób mniej niż w roku 2019) – mówi Dyrektor PUP w Nisku Piotr Rutyna.