grafika

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów wykonuje  Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów.  W Starostwie Powiatowym w Nisku funkcję tą pełni Pani Ferdynanda Łątkowska. Zadania Rzecznika zostały określone w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019, poz. 369).

Sposób wykonywania zadań przez Rzecznika wynika z tego, jakie problemy zgłaszają konsumenci w wyniku zawieranych umów ze sprzedawcami czy usługodawcami.

Jednym z najistotniejszych zadań realizowanych przez Rzecznika jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. W 2020 roku udzielono 151 porad  prawnych  i  informacji,  w  tym  136  w  formie kontaktu telefonicznego i osobistego pobytu konsumenta w biurze Rzecznika oraz 15 porad i informacji udzielonych w formie pisemnej.

Porady   dotyczyły   głównie  sporów  konsumentów  z  przedsiębiorcami z powodu wad towarów i usług (91), sporów związanych z odstąpieniem od umowy sprzedaży towarów i usług zakupionych zarówno w lokalu przedsiębiorcy, jak i poza lokalem oraz na odległość (27), a także innych (10). Ponadto istniała potrzeba udzielenia informacji ogólnych (20) oraz niekonsumenckich (3 takie informacje udzielono przedsiębiorcom).

Najwięcej konsumentów zgłaszało problemy z reklamacją urządzeń gospodarstwa  domowego,  urządzeń  elektronicznych i sprzętu komputerowego, a także mebli, artykułów wyposażenia wnętrz i utrzymania domu. Ponadto konsumenci otrzymywali porady w zakresie reklamacji obuwia, samochodów i części zamiennych, produktów związanych z opieką zdrowotną, artykułów rekreacyjnych i artykułów dla dzieci. W przedmiocie usług, najwięcej porad udzielono w zakresie usług telekomunikacyjnych, finansowych, transportowych, ubezpieczeniowych, turystyki i rekreacji, sektora energetycznego i wodnego.

Udzielanie porad polegało głównie na wyjaśnianiu konsumentom, jak powinni postępować w danej sytuacji, a w większości przypadków konsumenci otrzymywali przygotowane przez Rzecznika pisma, które mogli kierować pod adresem przedsiębiorców ze swoim żądaniem, jak również np. wnioski do Inspekcji Handlowej o pozasądowe rozstrzyganie sporów.

Konsumenci kierowali do Rzecznika prośby o interwencje w sytuacji, gdy przedsiębiorcy nie udzielili odpowiedzi na ich reklamację, albo nie uznali reklamacji. Takie wystąpienia zostały wysłane do 6-ciu przedsiębiorców. W przypadku jednego przedsiębiorcy, który nie udzielił Rzecznikowi odpowiedzi na wystąpienie, istniała konieczność skierowania wniosku do Sądu za pośrednictwem Policji o ukaranie go karą grzywny nie mniejszą niż 2 tys. zł.

Rzecznik, udzielając konsumentom porad, równocześnie prowadził działania edukacyjne, poprzez wyjaśnianie przepisów, wręczanie konsumentom broszur, ulotek i innych materiałów o charakterze konsumenckim.