grafika

Prowadzenie spraw z zakresu m.in. gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu, gospodarowania mieniem jednostek organizacyjnych, administrowania budynkami Starostwa, zamówień publicznych, pozyskiwania środków pozabudżetowych dotyczących projektów infrastrukturalnych oraz realizacja inwestycji i remontów w zakresie określonym przez Zarząd Powiatu to główne zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu, którego pracami kieruje Naczelnik Wydziału Jadwiga Maluga.

W ramach zrealizowanych w 2020 roku zadań:

  • przygotowano 49 projektów uchwał Rady i Zarządu w sprawach majątkowych powiatu, gospodarowania mieniem powiatu,
  • w ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości i przejmowania na własność Powiatu działek zajętych pod drogi i ulice powiatowe, uzyskano prawo własności dla 79 działek w tym: 3 działki zostały nieodpłatnie przekazane w drodze darowizny na rzecz Powiatu Niżańskiego z przeznaczeniem na drogi powiatowe (2 - od Gminy i Miasta Nowa Sarzyna, 1 - od Gminy Dzikowiec), 39 działek przyjęto na podstawie prawomocnych decyzji Wojewody Podkarpackiego, 37 działek przejęto na podstawie wypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych,
  • sporządzono szczegółową informację o stanie mienia Powiatu Niżańskiego,
  • przeprowadzono 65 postępowań w tym: 14 w trybie przetargu nieograniczonego oraz 51 zaproszeń do składania ofert,
  • przygotowano i przeprowadzono postepowanie o zamówienie publiczne na dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych podległych Powiatowi Niżańskiemu,
  • przygotowano i złożono 14 wniosków do dostępnych programów dotyczących możliwości pozyskania środków finansowych na realizację projektów wspierających rozwój społeczno – gospodarczy Powiatu,
  • sporządzano sprawozdania, sprawowano monitoring, opracowywano i przekazywano raporty, rozliczano przyznane dotacje oraz przygotowywano niezbędne dokumenty do instytucji pośredniczącej tj. do Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego i innych instytucji dofinansowujących,
  • współpracowano z samorządami gminnymi w zakresie inwestycji drogowych, poprzez planowanie i udzielenie dotacji na zadania przekazane do realizacji przez gminy,
  • przygotowano i zrealizowano 20 zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie powiatu.

Podsumowując rok 2020 podkreślić należy, że pomimo wielu niespodziewanych trudności i ograniczeń związanych z pandemią, udało się zrealizować wiele ważnych projektów i inwestycji. Realizacja zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych oraz w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez Powiat Niżański w dużej mierze była możliwa, dzięki pozyskaniu znacznych środków zewnętrznych.

Wartość zakończonych inwestycji drogowych to kwota blisko 12 mln zł, co przełożyło się na przebudowę 15,211 km dróg powiatowych i budowę 4,317 km chodników. Dużym wsparciem przy realizacji kluczowych zadań drogowych były pozyskane z zewnątrz środki finansowe – 8 771 616 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, 1 740 443,16 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 708 589 zł od Gmin Powiatu oraz 50 000 zł z Nadleśnictwa Rudnik.

Zrealizowane przedsięwzięcia drogowe wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz usprawniły dostępność komunikacyjną obszarów, na których były prowadzone.

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół, w ramach pozyskanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” zostały zakończone zadania w zakresie rozbudowy, przebudowy i remontu bazy sportowej. Głównym celem tych prac było stworzenia dobrych i bezpiecznych warunków uprawiania sportu oraz podniesienie jakości infrastruktury sportowej. Wartość inwestycji to kwota ponad 2,5 mln zł, z czego 1 082 450  zł to dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a 926 120,10 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ważnym realizowanym działaniem z zakresu likwidacji barier architektonicznych i dostosowania obiektów do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami była realizacja zadania, polegającego na wykonaniu windy wewnętrznej w budynku RCEZ w Nisku. Na ten cel zostały pozyskane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. Wartość zadania wyniosła 330 365,25 zł, w tym dofinansowanie 150 000 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w placówkach edukacyjnych zapewniły bezpieczne i należyte warunki do nauki, pracy, rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży, a także wspomogły aktywność społeczną i ruchową wszystkich osób uczęszczających do placówek oświatowych oraz mieszkańców całego Powiatu Niżańskiego.

- Pomimo panującej pandemii koronawirusa, Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu z powodzeniem realizował liczne inwestycje na terenie Powiatu Niżańskiego służące społeczeństwu. Było to możliwe, dzięki efektywnej pracy całego Wydziału, którego pracownicy rzetelnie i bezzwłocznie wykonywali swoje obowiązki. Podsumowując rok 2020, składam serdeczne podziękowania pracownikom Wydziału za ich zaangażowanie oraz sumiennie wykonywaną pracę – mówi Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga.

Poniżej przedstawiamy krótką FOTORELACJĘ z niektórych zrealizowanych inwestycji.

FOTORELACJA