zdjęcie

Zadania powiatu w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, którym kieruje Dyrektor Marta Ciosmak.

W ubiegłym roku, pomimo trudnej sytuacji związanej z wystąpieniem epidemii SARS-CoV-2, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku udzieliło wsparcia 404 osobom z niepełnosprawnościami. Wsparcie to możliwe było dzięki środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych (PFRON).

Osoby niepełnosprawne w roku ubiegłym korzystały z możliwości zwrotu kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 250 wnioskodawców, którym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie przeszło 207 tys. zł. Wnioski, które najczęściej wpływały do urzędu dotyczyły zwrotu kosztów zakupu pieluchomajtek, protez kończyn dolnych, aparatów słuchowych czy wkładek usznych. Jest to jedyne zadanie prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, w którym można się starać o zwrot kosztów zakupu zanim zostało przyznane dofinansowanie. W tym zadaniu dofinansowania są przyznawane za kolejnością wpływania wniosków, nie rozpatruje ich komisja tak, jak w pozostałych przypadkach.

Każdego roku dużym zainteresowaniem cieszą się turnusy rehabilitacyjne, z których, mimo trudnej sytuacji w kraju, w roku 2020 skorzystało 76 osób (w tym 19 opiekunów). Wydatkowano na ten cel 101 012 zł. Wnioskodawcy ze znacznym stopniem niepełnosprawności uzyskali dofinansowanie w kwocie 1 559 zł, natomiast osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 1 403 zł. Wnioskodawcy, którzy wymagali opieki na turnusie rehabilitacyjnym, uzyskali dodatkowe wsparcie finansowe w kwocie 1 039 zł na dofinansowanie udziału w turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne korzystają również z możliwości dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, które na co dzień uniemożliwiają samodzielne i swobodne funkcjonowanie. W roku 2020 z tej formy pomocy, na łączną kwotę 127 900 zł, skorzystało 19 osób.

Rodziny, które na co dzień opiekują się swoimi bliskimi z niepełnosprawnościami, osobami leżącymi, wymagającymi stałej opieki, mogą skorzystać z pomocy – dofinansowania w ramach likwidacji barier technicznych do zakupu np. siedziska wannowego, taboretu prysznicowego, krzesła toaletowego, podnośnika wannowego, czy łóżka wspomagającego obsługę osoby niepełnosprawnej. W roku ubiegłym tego typu wsparcie zostało udzielone 14 osobom na łączną kwotę 22 960 zł. W przypadku wyczerpania środków przewidzianych na to zadanie mieszkańcy, nie zostali bez pomocy. Pracownicy informują o innych możliwościach, z jakich mogą skorzystać wnioskodawcy. Jedną z nich jest bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Rudniku nad Sanem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku realizowało zadania dotyczące dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, którego celem jest usprawnienie funkcjonowania osoby z niepełnosprawnościami. W 2020 roku PCPR w Nisku rozpatrzył wnioski na kwotę przeszło 41 tys. zł, na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu, natomiast w ramach dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego - na kwotę blisko 25 tys. zł.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, również mogą skorzystać z możliwości dofinansowania. W roku ubiegłym dzięki przekazanym środkom finansowym w wysokości 30 144 zł, cztery organizacje uzyskały pomoc, a w ślad za tym 98 osób mogło skorzystać z wyjazdów integracyjnych i rekreacji.

Na powyższe zadania PCPR wydatkowało 555 633,10 zł, jako dofinansowanie ze środków PFRON. Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dzieci do 16 roku życia, lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w przypadku osób powyżej 16 roku życia. W ubiegłym roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku wydał 1 434 orzeczenia.

W roku 2020 Powiat Niżański realizował także program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (MODUŁ III) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który skierowany był do osób niepełnosprawnych, wymagających opieki w warunkach domowych ze względu na brak możliwości uczestniczenia w zajęciach placówki stacjonarnej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku w ramach tego zadania pozytywnie rozpatrzyło 214 wniosków na kwotę 276 tys. zł.

Osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać ze wsparcia dzięki realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Celem programu jest wspieranie osób niepełnosprawnych do powrotu na rynek pracy, kontynuacji nauki czy pomoc w otrzymaniu odpowiedniego wykształcenia. Z dofinansowania skorzystało 17 osób niepełnosprawnych w ramach pomocy do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w łącznej kwocie 67 674,75 zł, natomiast z pomocy umożliwiającej powrót do aktywności zawodowej skorzystało 15 osób na kwotę 97 430,48 zł.

Wychodząc na przeciw potrzebom osób niepełnosprawnych realizowany był również program „Zajęcia klubowe w WTZ”. Działania te sprzyjają aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej. W roku 2020 w zajęciach prowadzonych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem uczestniczyło 9 osób. Kwota otrzymanego wsparcia wyniosła 40 500 zł. 

Wsparcie finansowe w roku ubiegłym otrzymały nie tylko osoby niepełnosprawne indywidualne. Powiat Niżański w 2020 roku przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki złożonemu wystąpieniu oraz podpisaniu umowy przez Powiat Niżański i Fundusz, środki PFRON otrzymały: Gmina Harasiuki - na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy, Gmina i Miasto Ulanów - na wykonanie platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół w Ulanowie. Wsparcie otrzymały również organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie naszego Powiatu. Caritas Diecezji Sandomierskiej wykonał remont dachu wraz z ociepleniem oraz remont czterech łazienek w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rudniku nad Sanem, natomiast Zgromadzenie Sióstr od Aniołów dokonało zakupu busa dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej „U Aniołów” w Jeżowem. Kwota środków pozyskanych w ramach Programu wyniosła 321 758,31 zł. Zadania te realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

- Miniony rok był trudny, był czasem niepewności i obawy o zdrowie pracowników i petentów. Pomimo utrudnień spowodowanych przez COVID-19, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku realizowało między innymi zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników, którzy w sposób ciągły prowadzili obsługę petentów. Oczywiście odbywało się to we wzmożonym reżimie sanitarnym, czego wymagało bezpieczeństwo pracowników, jak również naszych interesantów. Dlatego też, pragnę wyrazić swoje podziękowania wszystkim Pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku za odpowiedzialne realizowanie swoich zadań, w tym niełatwym czasie oraz zrozumienie konieczności wsparcia osób tego wymagających – mówi Marta Ciosmak Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.