grafika

Zadania powiatu w zakresie pieczy zastępczej, pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, którym kieruje Dyrektor Marta Ciosmak.

Piecza zastępcza – rodzinna i instytucjonalna

W ubiegłym roku na terenie Powiatu Niżańskiego funkcjonowało 14 rodzin zastępczych spokrewnionych, 9 rodzin niezawodowych i 3 rodziny zawodowe, w których umieszczono łącznie 46 dzieci. W związku z tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku zatrudnia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który ma pod swoją opieką 15 rodzin zastępczych, natomiast pozostałe rodziny są objęte opieką organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. PCPR wspierało rodziny zastępcze z Powiatu Niżańskiego poprzez organizowanie grup wsparcia, spotkań z psychologiem pracującym w PCPR w Nisku i regularnych spotkań z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

W ubiegłym roku wypłacono 622 świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, łącznie na kwotę 498 946,15 zł. PCPR realizowało również rządowe programy: „Dobry start” na kwotę 16 200 zł i „Rodzina 500+” na kwotę 311 844 zł, z przeznaczeniem na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Pełnoletni wychowankowie, opuszczający rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady poprawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, otrzymali w ubiegłym roku następującą pomoc:

- na usamodzielnienie - 10 osób, na kwotę 50 365 zł,

- na zagospodarowanie - 9 osób, na kwotę 19 577 zł,

- na kontynuowanie nauki - 25 osób, na kwotę 123 788,83 zł.

W roku 2020 dzieci, umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiecie Niżańskim, otrzymały laptopy wraz z oprogramowaniem, natomiast placówka opiekuńczo-wychowawcza dodatkowo otrzymała sprzęt audiowizualny. Wsparcie to było wynikiem realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020 - Działania nr 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 128 860 zł, które pozyskał Powiat Niżański na pomoc w organizacji zdalnego nauczania, zakupiono 52 laptopy wraz z oprogramowaniem oraz 1 sprzęt audiowizualny.

Pieczę instytucjonalną – w postaci prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, Powiat zlecił Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Warszawie, które w Rudniku nad Sanem prowadzą Dom Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus”. Na koniec roku 2020 w placówce przebywało 14 wychowanków. Na realizację tego zadania Powiat Niżański przeznaczył środki w wysokości 971 475,70 zł.

Do zadań własnych powiatu należy prowadzenie interwencji kryzysowej. Realizując to zadanie, Powiat Niżański zlecił Caritas Diecezji Sandomierskiej, w ramach otwartego konkursu ofert, prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem. Na realizację tego zadania Powiat przeznaczył środki w wysokości 210 000 zł. Celem działalności Ośrodka było udzielanie natychmiastowej, kompleksowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. OIK realizował także program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie pn. „Ocalić to, co nie zginęło”, zlecony przez Powiat również w drodze otwartego konkursu ofert. Podstawowym celem realizowanego programu było powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie. Na realizację tego zadania pozyskano środki finansowe z budżetu Wojewody w kwocie 5 076 zł.

W związku z końcem realizacji, rozpoczętego w 2017 roku, projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku kontynuuje prowadzenie Wypożyczalni do okresu zachowania trwałości projektu (od 1.01.2020 r. do 30.04.2022 r.), poprzez nieodpłatne wypożyczanie sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania, w celu stworzenia optymalnych warunków do opieki domowej osoby niepełnosprawnej i niesamodzielnej. Dzięki realizacji projektu w 2020 roku z usług Wypożyczalni i sprzętu skorzystało lub korzysta 326 osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych.

- Rok 2020 to rok pracy polegającej na rozwiązywaniu trudnych problemów i udzielaniu pomocy m.in. rodzinom zastępczym, niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu Niżańskiego, pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie bądź trudnej sytuacji życiowej. Tym trudniej było nam pracować nad realizacją tych zadań, ponieważ przyszło nam wykonywać je w czasie pandemii koronawirusa. Dzięki bardzo dobrej współpracy zespołu pracowników naszego Centrum, udało się spełnić oczekiwania naszych petentów i zrealizować powierzone nam zadania. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, cierpliwość i oddanie w wykonywaniu powierzonych im obowiązków - mówi Dyrektor PCPR w Nisku Marta Ciosmak.