grafika

Wydział Organizacji, Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego (OZK) realizował w 2020 roku zadania określone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nisku oraz przepisach prawa, a w szczególności w zakresie kilku rodzajów spraw. Zespołem pracowników realizujących te zadania kieruje Naczelnik Wydziału – Teresa Antoniak.

W 2020 roku zrealizowano zadania:

  • w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych, in. prowadzono sprawy kadrowe i socjalne dla około 83 pracowników i 8 stażystów, w tym badania wstępne, okresowe i kontrolne, szkolenia, podróże służbowe, oświadczenia majątkowe, staże, prace interwencyjne i roboty publiczne, działalność socjalną na rzecz pracowników urzędu emerytów i ich rodzin;
  • w zakresie spraw organizacyjnych, in. na bieżąco dokonywano zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nisku dla dostosowania zadań komórek organizacyjnych lub zmian organizacyjnych, koordynowano i nadzorowano realizację wniosków pokontrolnych po kontrolach zewnętrznych, wydano 124 pełnomocnictwa i upoważnienia oraz 65 Zarządzeń Starosty,
  • w zakresie obsługi interesanta oraz spraw kancelaryjno-technicznych, obsługi kancelarii ogólnej, obsługi sekretariatu, in. zarejestrowano 35 661 pism wpływających do urzędu, zarejestrowano i przekazano do realizacji 1 329 faktur, wysłano 17 674 pism poleconych i 1 784 zwykłych, przekazano do zamieszczenia w prasie 28 ogłoszeń prasowych, dokonano postępowań dotyczących wyłonienia wykonawcy na świadczenie usług pocztowych, dostawę materiałów biurowych i papierniczych, prasy w 2021 r. dla Starostwa Powiatowego w Nisku.
  • w zakresie spraw obywatelskich, rzeczy znalezionych i spraw obronnych in. wydano 25 zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy, do Biura Rzeczy Znalezionych przyjęto 4 rzeczy znalezione, wykonano nowy Plan Operacyjny Powiatu Niżańskiego, w czasie kwalifikacji wojskowej Powiatowa Komisja Lekarska w Nisku wydała ogółem 345 orzeczeń;
  • w zakresie obsługi informatycznej, in. oprócz bieżące wsparcie użytkowników, wdrożono i skonfigurowano komputery oraz serwery w ramach projektu PSIP (60 komputerów oraz 4 serwery wirtualne), nadzorowano zapewnienie łączności telefonicznej Starostwa Powiatowego w Nisku;
  • w zakresie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego, in. opracowywano roczne plany działania w dziedzinie OC, dokonano trzech kontroli w gminach w zakresie obrony cywilnej. Ponadto Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła cztery posiedzenia, podczas których zapoznawała się na bieżąco ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego, dokonując analizy i oceny działalności organów oraz instytucji odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Niżańskiego. W związku z sytuacją epidemiczną, spowodowaną przez COVID-19, został zwołany Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Nisku, podczas którego uzgadniano i opracowywano dokumenty organizacyjno - planistyczne w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

- Wydział realizuje zadania o dużym stopniu zróżnicowania, co wymaga znajomości dużej liczby przepisów prawa wraz z przepisami wykonawczymi. Wszyscy pracownicy wykonują przydzielone im zadania z należytą starannością, sumiennie i odpowiedzialnie, na bieżąco zapoznają się z nowo ukazującymi się, bądź zmieniającymi przepisami prawa, i uczestniczą w szkoleniach z zakresu prowadzonych spraw. Za to zaangażowanie, sumienność i oddanie, w tym szczególnie trudnym roku, składam wszystkim pracownikom Wydziału serdeczne podziękowania – mówi Naczelnik Wydziału OZK Teresa Antoniak.