grafika

Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku (ZDP) to jednostka organizacyjna Powiatu Niżańskiego, przedmiotem której jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Pracami ZDP w Nisku kieruje Dyrektor Zbigniew Lach.

Zarząd Dróg Powiatowych posiada w swoim utrzymaniu 293,5 km dróg. W ciągu dróg znajduje się 19 mostów (m.in. jeden przez rzekę San w m. Ulanów i dwa przez rzekę Tanew w m. Dąbrówka i Dąbrowica) i jedna przeprawa łodzią przewozową przez rzekę San w miejscowości Bieliny.

W ramach realizowanych w 2020 roku zadań, m.in.:

 • przygotowano 25 projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w sprawie przebiegu dróg gminnych i powiatowych, pozbawieniu drogi kategorii lub zaliczeniu drogi do danej kategorii, gospodarowania mieniem powiatu,
 • przeprowadzono 22 postępowania, w tym 2 w trybie przetargu nieograniczonego oraz 20 zaproszeń do składania ofert,
 • wykonano 8 dokumentacji projektowych na przebudowę i remont dróg powiatowych,
 • pełniono nadzór inwestorski nad 11 zadaniami realizowanymi przez Powiat Niżański na drogach powiatowych,
 • wydano łącznie 201 decyzji administracyjnych na dysponowanie gruntem, zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym z naliczeniem opłat za umieszczenie urządzenia,
 • odebrano w terenie pas drogowy i sporządzono 60 protokołów odbioru pasa drogowego,
 • wykonano prace utrzymaniowe na drogach powiatowych polegające na:
 • remontach cząstkowych dróg masą mineralno – asfaltową na gorąco,
 • remontach cząstkowych dróg masą mineralno – asfaltowa na zimno,
 • czyszczeniu pasa drogowego z odrostów i samosiewów,
 • odmuleniu i oczyszczeniu rowów przydrożnych,
 • montażu poręczy ochronnych sztywnych zabezpieczających pieszych,
 • remoncie cząstkowych nawierzchni chodników,
 • utwardzeniu poboczy destruktem i kruszywem łamanym na łukach i w miejscach niebezpiecznych,
 • zbieraniu zawyżonych poboczy gruntowych,
 • remoncie zjazdów na posesje,
 • uzupełnieniu i wymianie oznakowania pionowego na drogach,
 • odnowie oznakowania poziomego na drogach,
 • czyszczeniu chodników,
 • usuwaniu drzew z pasa drogowego zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
 • czyszczeniu i konserwacji obiektów mostowych i przepustów pod drogami polegających na czyszczeniu pasa drogowego z zalegających śmieci,
 • utrzymywano drogi powiatowe zgodnie z „Planem Zimowego Utrzymania Dróg” na sezon zimowy 2019/2020. Planem zimowego utrzymania dróg objętych było 278,7 km dróg powiatowych. Zgodnie z zasadami III standardu utrzymywano 3,5 km dróg na terenie Niska. Pozostałe drogi o długości 275,2 km utrzymywane były zgodnie z zasadami IV standardu zimowego utrzymania dróg,
 • sporządzano sprawozdania, opracowywano i przekazywano raporty o prowadzonych robotach na drogach, odpowiadano na liczne zapytania, prośby, wnioski i interpelacje.

- Pomimo panującej pandemii koronawirusa, Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku z powodzeniem realizował swoje zadania na terenie Powiatu Niżańskiego służące społeczeństwu. Było to możliwe, dzięki efektywnej pracy całego Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, którego pracownicy rzetelnie wykonywali swoje obowiązki. Podsumowując rok 2020, składam serdeczne podziękowania pracownikom ZDP w Nisku oraz współpracującym z nami pracownikom Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu, za ich wkład w realizację zadań dotyczących dróg powiatowych oraz sumiennie wykonywaną pracę – mówi Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach.