Powiatowy Urząd Pracy w Nisku informuje o otwarciu od dnia 9 maja 2022 r.   do odwołania naboru wniosków  dofinansowanie z Funduszu Pracy podjęcia działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

Źródłem finansowania wniosków  z niniejszego naboru  będzie Fundusz Pracy przyznany wg Algorytmu. Plan finansowy tego limitu zakłada udzielenie  w 2022 roku dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej dla 55 osób  z kwotą dofinansowania do 27 tys. zł/osobę.

Wnioski  w ramach niniejszego naboru mogą składać wszyscy  bezrobotni. Nabór będzie otwarty do wyczerpania miejsc.

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy  informuje, że:

  1. Ogłoszenia o następnych naborach naborach i ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji kolejnych projektów będą publikowane na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy .
  2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z jego pozytywnym rozpatrzeniem.
  3. Kolejność złożenia wniosków ogłaszanych naborach nie ma znaczenia przy wyborze wniosków do realizacji.
  4. Wnioski będą kwalifikowane do rozpatrzenia do wyczerpania dostępnych środków finansowych na rok 2022.
  5. Nabory wniosków będą zamykane z chwilą zaangażowania środków finansowych ze wskazanych w naborze źródeł finansowania.
  6.  Przy rozpatrywaniu wniosków oprócz wymagań formalnych brane są  pod uwagę  zasady wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku z dnia 15 lutego 2021 r. Nr 7/2021 oraz kryteria dostępu do  projektów. 
  7. Wnioski złożone poza terminami naboru nie podlegają rozpatrzeniu.
  8. Wnioski oraz zasady dostępne są do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku
  9. Wnioski  należy złożyć w formie papierowej  do Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku ul. Sandomierska 6a, 37-400 Nisko lub przesłać pocztą.

Informacje w sprawie naboru można uzyskać telefonicznie  pod numerem 15 8412 313 wewnętrzny 12.